29 Cdo 87/2015
NEJVYŠŠÍ SOUD OBýANSKOPRÁVNÍ A OBCHODNÍ KOLEGIUM B ur ešo va 2 0 , 6 5 7 3 7 B r no tel.: 5 4 1 5 9 3 1 1 1 , fax: 5 4 1 2 1 8 8 0 4 e-mail: p o d atelna@nso ud .cz

Krajskému soudu v Ústí nad Labem

V BrnČ dne 30. listopadu 2015 sp. zn.: 29 ICdo 87/2015

Dovolání-vrácení spisu

V p íloze vracím bez rozhodnutí o dovolání spis Vašeho soudu sp. zn. 71 ICm 2796/2011. Insolvenní soud totiž zjevnČ p ehlédl, že s úinností od 1. ledna 2014 [po novele insolvenního zákona provedené zákonem . 294/2013 Sb., kterým se mČní zákon . 182/2006 Sb., o úpadku a zp sobech jeho ešení (insolvenní zákon), ve znČní pozdČjších p edpis , a zákon . 312/2006 Sb., o insolvenních správcích, ve znČní pozdČjších p edpis ] ustanovení § 160 odst. 3 insolvenního zákona pro dobu od 1. ledna 2014 p edepisuje insolvennímu soudu, který projednává a rozhoduje incidenní spor, aby všechny (!) písemnosti, které doruuje (nejen soudní rozhodnutí, ale i žalobu, vyjád ení k ní, opravné prost edky apod.) doruoval vyhláškou, tedy postupem podle § 71 insolvenního zákona. K tomu dále (p i vylouení aplikaci § 75 odst. 2 insolvenního zákona) p edepisuje, aby úastník m (incidenního) ízení byly písemnosti dorueny i zvláš a rozhodnutí ve vČci samé do vlastních rukou (jde o zvláštní zp sob doruení ve smyslu § 75 odst. 1 insolvenního zákona). SouasnČ platí, že tam, kde je vedle doruení vyhláškou p edepsán i zvláštní zp sob doruení (což je i p ípad § 160 odst. 3 insolvenního zákona) se od zvláštního zp sobu doruení písemnosti odvíjí poátek bČhu lh ty k podání opravného prost edku nebo k jinému procesnímu úkonu (je-li spojen s doruením takové písemnosti) [§ 74 odst. 2 insolvenního zákona], ale zve ejnČní písemnosti v insolvenním rejst íku (doruení písemnosti vyhláškou) je dokladem o doruení i p i zvláštním zp sobu doruení této písemnosti (§ 74 odst. 1 insolvenního zákona). Ze spisu (i z ISIRu, oddílu C) je pak z ejmé, že insolvenní soud v dobČ po 1. lednu 2014 povinnost doruovat soudní písemnosti v této vČci vyhláškou beze zbytku neplnil. Všechny závady v doruení nech jsou proto p ed novým p edložením vČci Nejvyššímu soudu zhojeny.

JUDr. Ji í Z a v á z a l , v. r. p edseda senátu Za správnost vyhotovení: Marie Pezlarová

P íloha: spis sp. zn. 71 ICm 2796/2011