29 Cdo 822/2007
Datum rozhodnutí: 29.10.2008
Dotčené předpisy: § 104 odst. 2 předpisu č. 99/1963Sb., § 241 odst. 2 předpisu č. 99/1963Sb., § 243c odst. 2 předpisu č. 99/1963Sb.
29 Cdo 822/2007

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátu složeném z předsedkyně JUDr. Ivany Štenglové a soudců Mgr. Filipa Cilečka a JUDr. Hany Gajdziokové v právní věci navrhovatelky R. K., s. r. o., , za účasti 1) A. M., , 2) A. Š., a 3) P. Š., , o zápis změn do obchodního rejstříku, vedené u Městského soudu v Praze pod sp. zn. C 65966, o dovolání navrhovatelky proti usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 17. července 2006, č. j. 7 Cmo 31/2006-186, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

O d ů v o d n ě n í :

Vrchní soud v Praze v záhlaví označeným usnesením potvrdil usnesení ze dne 3. října 2005, č. j. F 107828/2004, F 114781/2004, F 125790/2004, F 74201/2005,F 104942/2005 / C 65966-162, ve výroku, kterým Městský soud v Praze zamítl návrh na výmaz společníka navrhovatelky A. Š. a zápis nové výše vkladu společníka A. M.do obchodního rejstříku.

Proti usnesení odvolacího soudu podala navrhovatelka dovolání, přičemž při jeho podání nebyla zastoupena advokátem, ani nedoložila, že osoba, která za ni jedná, má právnické vzdělání.

Nejvyšší soud usnesením ze dne 11. června 2008, č. j. 29 Cdo 822/2007-226, doručeným navrhovatelce uložením dne 25. září 2008, tuto k odstranění nedostatku povinného zastoupení vyzval, s tím, že nebude-li v určené lhůtě odstraněn, soud dovolací řízení zastaví.

Podle ustanovení § 241 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu (dále jen o. s. ř. ), není-li dále stanoveno jinak, musí být dovolatel zastoupen advokátem nebo notářem. Notář může dovolatele zastupovat jen v rozsahu svého oprávnění stanoveného zvláštními právními předpisy (odstavec 1). Odstavec 1 neplatí, a/ je-li dovolatelem fyzická osoba, která má právnické vzdělání, b/ je-li dovolatelem právnická osoba, stát, obec nebo vyšší územně samosprávný celek, jedná-li za ně osoba uvedená v § 21, § 21a, anebo v § 21b, která má právnické vzdělání (odstavec 2). Dovolání musí být sepsáno, s výjimkou případu uvedeného v odstavci 2 písm. a/, advokátem, notářem nebo osobou uvedenou v § 21, § 21a, § 21b, anebo v § 26a odst. 3, která má právnické vzdělání (odstavec 4).

Jelikož povinné zastoupení dovolatelky v dovolacím řízení je podmínkou týkající se účastníka řízení, bez jejíhož splnění nelze dovolání meritorně projednat, přičemž ke zhojení tohoto nedostatku přes řádnou výzvu dovolacího soudu dosud nedošlo, Nejvyšší soud dovolací řízení podle ustanovení § 104 odst. 2 a § 243c o. s. ř. zastavil.

Výrok o náhradě nákladů řízení se opírá o ustanovení § 243b odst. 5, § 224 odst. 1 a § 146 odst. 2 věty první o. s. ř., když navrhovatelka procesně zavinila, že dovolací řízení bylo zastaveno a ostatním účastníkům podle obsahu spisu žádné náklady dovolacího řízení nevznikly.

Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 29. října 2008

JUDr. Ivana Štenglová

předsedkyně senátu