29 Cdo 8/2008
Datum rozhodnutí: 24.11.2009
Dotčené předpisy:
29 Cdo 8/2008

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátu složeném z předsedkyně Doc. JUDr. Ivany Štenglové a soudců JUDr. Petra Gemmela a Mgr. Jiřího Zavázala v právní věci žalobkyně Č. r. M. f., proti žalovaným 1) úpadkyni C. S. s. r. o., 2) J. K., zastoupenému JUDr. H. R., advokátkou a 3) C. C. a. s., o námitkách proti směnečnému platebnímu rozkazu, vedené u Krajského soudu v Ostravě pod sp. zn. 23 Cm 19/2001, o dovolání třetí žalované proti usnesení Vrchního soudu v Olomouci ze dne 22. září 2004, č. j. 7 Cmo 287/2004, 7 Cmo 288/2004 147, takto:

Dovolání se odmítá.

O d ů v o d n ě n í :

Napadeným usnesením připustil Vrchní soud v Olomouci usnesením - odkazuje na ustanovení § 107a občanského soudního řádu (dále též jen o. s. ř. ) - aby do řízení na místo dosavadní žalobkyně Č. k. a., vstoupila společnost R., s. r. o., (dále též jen společnost ). Odvolací soud shledal, že byly splněny všechny předpoklady pro vstup společnosti (nabyvatelky práva) do řízení na místo žalobkyně.

Proti tomuto usnesení podala třetí žalovaná dovolání, namítajíc, že nelze indosovat směnky krycí v řízení, kterému brání překážka věci rozhodnuté, když ohledně uplatněného nároku zajištěného předmětnými směnkami, bylo pravomocně rozhodnuto rozsudkem Krajského soudu v Ostravě ze dne 28. července 2003, č. j. 11 Cm 43/2002. Dovolatelka dále namítá, že předmětné směnky nelze indosovat i z důvodu prohlášení konkursu na jednoho z žalovaných, a to společnost C. C., a. s., když dle příslušných ustanovení občanského soudního řádu a zákona č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání, se prohlášením konkursu přerušují soudní řízení vůči žalovanému úpadci.

Proto dovolatelka požaduje, aby Nejvyšší soud rozhodnutí odvolacího soudu zrušil.

Dovolání, jež je přípustné podle § 239 odst. 2 písm. b) o. s. ř., Nejvyšší soud odmítl podle § 243b odst. 1 o. s. ř. jako zjevně bezdůvodné.

Učinil tak proto, že otázky předestřené dovolatelkou již vyřešil v usnesení ze dne 14. prosince 2005, sp. zn. 29 Odo 64/2005, ve kterém rozhodoval o dovolání druhého žalovaného (za situace, kdy řízení proti třetí žalované bylo poté, co byl na její majetek prohlášen konkurs, přerušen).

V tomto řízení Nejvyšší soud uzavřel, že je-li soud povinen kdykoli za řízení zkoumat, zda není dána překážka postupu řízení, zabýval se nejdříve tvrzením, že ohledně uplatněného nároku zajištěného předmětnými směnkami bylo pravomocně rozhodnuto rozsudkem Krajského soudu v Ostravě ze dne 28. července 2003, č. j. 11 Cm 43/2002 . Z uvedeného rozsudku, založeného na č. l. 112 spisu zjistil, že rozsudek byl vydán k žalobě Č. k. a. proti žalované C. S., s. r. o. Druhý žalovaný účastníkem řízení nebyl. Účastníkem tohoto řízení nebyla ani třetí žalovaná. Překážka věci pravomocně rozsouzené proto v řízení nenastala.

K námitce dovolatelky, že zajišťovací směnku nelze indosovat v řízení, kterému brání překážka věci rozhodnuté, jak je tomu v projednávané věci, když pohledávka zajištěná směnkou již byla žalobkyni přiznána v jiném řízení, dovolací soud uzavřel, že pro indosaci směnky není rozhodné, zda ohledně ní či ohledně jí zajištěné pohledávky probíhá soudní řízení, či dokonce již bylo skončeno. Indosace směnky probíhá mimo soudní řízení a do tohoto řízení se případně, jsou-li dány zákonem stanovené podmínky, promítne změnou účastníků řízení. Rozhodnutí, kterým byla žalobkyni přiznána pohledávka zajištěná směnkou, proto nemohlo mít na indosaci směnky žádný vliv. To platí i ohledně námitky dovolatelky, že indosaci směnky bránilo prohlášení konkursu na jednu ze žalovaných.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 24. listopadu 2009

Doc. JUDr. Ivana Š t e n g l o v á

předsedkyně senátu