29 Cdo 778/2007
Datum rozhodnutí: 25.02.2009
Dotčené předpisy:

29 Cdo 778/2007


U S N E S E N Í


Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Petra Gemmela a soudců JUDr. Zdeňka Krčmáře a Mgr. Petra Šuka v právní věci žalobkyň a) Č. o. b., a. s., a b) Č. k. a., proti žalovanému Ing. R. M., jako správci konkursní podstaty úpadkyně R. S., s. r. o., o určení pravosti pohledávek, vedené u Městského soudu v Praze pod sp. zn. 15 Cm 155/2001, o dovolání žalobkyně proti rozsudku Vrchního soudu v Praze ze dne 30. března 2006, č. j. 8 Cmo 266/2005-158, takto:


I. V řízení bude na místě Č. k. a. pokračováno s Č. r. M. f.


II. Dovolací řízení se zastavuje.


III. Žalobkyně Č. r. M. f. nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.


O d ů v o d n ě n í :


Vrchní soud v Praze rozsudkem ze dne 30. března 2006, č. j. 8 Cmo 266/2005-158, mimo jiné potvrdil rozsudek ze dne 31. března 2005, č. j. 15 Cm 155/2001-127, jímž Městský soud v Praze zamítl žalobu Č. k. a. proti Ing. R. M., správci konkursní podstaty úpadkyně R. S., s. r. o. (dále jen úpadkyně ) o určení, že má za úpadkyní pohledávku ve výši 48,849.808,71 Kč.


Proti rozhodnutí odvolacího soudu podala Č. k. a. dovolání, domáhajíc se zrušení rozhodnutí soudů obou stupňů a vrácení věci soudu prvního stupně k dalšímu řízení.


Žalovaný se ztotožňuje se závěry odvolacího soudu a navrhuje, aby Nejvyšší soud dovolání odmítl, popř. zamítl.


Podle ustanovení § 20 zákona č. 239/2001 Sb., o České konsolidační agentuře a o změně některých zákonů, zanikla Česká konsolidační agentura dnem 31. prosince 2007 bez likvidace. Jejím právním nástupcem je stát, zastoupený Ministerstvem financí, na který přecházejí práva a závazky ke dni jejího zániku.


V situaci, kdy v průběhu dovolacího řízení ztratila žalobkyně Česká konsolidační agentura způsobilost být účastníkem řízení, Nejvyšší soud ve smyslu ustanovení § 107 odst. 1 a 3 občanského soudního řádu (dále jen o. s. ř. ) rozhodl, že v řízení bude pokračováno s její univerzální nástupkyní, Českou republikou Ministerstvem financí.


Zkoumaje podmínky řízení (§ 103 o. s. ř.) Nejvyšší soud dále z úplného výpisu z obchodního rejstříku, vedeného Městským soudem v Praze, oddílu C, vložky 39346, zjistil, že usnesením ze dne 14. srpna 2006, č. j. 97 K 71/98-287, které nabylo právní moci 16. září 2006, byl zrušen konkurs na majetek úpadkyně z důvodu, že majetek podstaty nepostačoval k úhradě nákladů konkursu. Usnesením ze dne 16. října 2006, č. j. 97 K 71/98-298, které nabylo právní moci 22. listopadu 2006, Městský soud v Praze zprostil funkce správce konkursní podstaty a následně ke dni 29. května 2007 byla úpadkyně vymazána z obchodního rejstříku bez právního nástupce [§ 68 odst. 1 a 3 písm. f) obchodního zákoníku].


Jelikož v průběhu dovolacího řízení byla úpadkyně vymazána z obchodního rejstříku bez právního nástupce, Nejvyšší soud dovolací řízení podle ustanovení § 107 odst. 5 a § 243c o. s. ř. zastavil.


Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se opírá o ustanovení § 243b odst. 5, § 224 odst. 1 a § 146 odst. 1 písm. c) o. s. ř., když dovolací řízení bylo zastaveno.


Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.


V Brně dne 25. února 2009


JUDr. Petr Gemmel


předseda senátu