29 Cdo 742/2015
Datum rozhodnutí: 27.01.2016
Dotčené předpisy: § 243c odst. 1 o. s. ř.29 Cdo 742/2015

U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Petrem Gemmelem v právní věci žalobce Beck International, s. r. o., se sídlem v Mělníku, Blatecká 3344, PSČ 276 01, identifikační číslo osoby 62 74 14 38, zastoupeného JUDr. Josefem Svobodou, advokátem, se sídlem v Praze 7, Argentinská 286/38, PSČ 170 00, proti žalované Z. T. , zastoupené Mgr. Janem Nedomou, advokátem, se sídlem v Novém Malíně 426, PSČ 788 03, o zaplacení částky 15.750,- Kč, vedené u Okresního soudu v Šumperku pod sp. zn. 9 C 155/2014, o dovolání žalované proti usnesení Krajského soudu v Ostravě - pobočky v Olomouci ze dne 24. června 2014, č. j. 69 Co 62/2014-11, takto:

Dovolání se odmítá.

Odůvodnění:


Krajský soud v Ostravě - pobočka v Olomouci k odvolání žalobce usnesením ze dne 24. června 2014, č. j. 69 Co 62/2014-11, změnil usnesení ze dne 11. února 2014, č. j. EPR 336370/2013-6, jímž Okresní soud v Šumperku zastavil řízení o zaplacení částky 15 750,- Kč, tak, že se řízení nezastavuje.
Proti usnesení odvolacího soudu podala žalovaná dovolání, odkazujíc co do jeho přípustnosti na ustanovení § 237 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu (dále jen o. s. ř. ), namítajíc, že pohledávka žalobce z titulu dlužného nájemného měla být uplatněna přihláškou v insolvenčním řízení a řízení tak mělo být podle ustanovení § 109 odst. 1 písm. a) zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenčního zákona), zastaveno.
Dovolání žalované Nejvyšší soud odmítl podle ustanovení § 243c odst. 1 věty první o. s. ř.
Učinil tak proto, že dovolání (posuzováno podle jeho obsahu - § 41 odst. 2 o. s. ř.) neobsahuje žádný údaj o tom, v čem dovolatel spatřuje splnění předpokladů přípustnosti dovolání, tedy které z hledisek uvedených v ustanovení § 237 o. s. ř. považuje za splněné (k tomu srov. např. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 30. května 2013, sp. zn. 29 Cdo 1172/2013 a ze dne 25. září 2013, sp. zn. 29 Cdo 2394/2013, uveřejněná pod čísly 80/2013 a 4/2014 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, usnesení Nejvyššího soudu ze dne 27. srpna 2013, sen. zn. 29 NSČR 55/2013 a ze dne 29. srpna 2013, sp. zn. 29 Cdo 2488/2013, jakož i usnesení Ústavního soudu ze dne 21. ledna 2014, sp. zn. I. ÚS 3524/13, ze dne 17. dubna 2014, sp. zn. III. ÚS 695/14, ze dne 24. června 2014, sp. zn. IV. ÚS 1407/14, ze dne 16. prosince 2014, sp. zn. IV. ÚS 266/14 a ze dne 12. srpna 2015, sp. zn. IV. ÚS 3548/14).
Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 27. ledna 2016

JUDr. Petr G e m m e l
předseda senátu