29 Cdo 71/2008
Datum rozhodnutí: 28.02.2008
Dotčené předpisy:

29 Cdo 71/2008


U S N E S E N Í


Nejvyšší soud České republiky v senátě složeném z předsedy JUDr. Zdeňka Krčmáře a soudců JUDr. Hany Gajdziokové a Mgr. Petra Šuka rozhodl v konkursní věci dlužnice A, s. r. o., o návrhu věřitelky T. s. r. o., na prohlášení konkursu na majetek dlužnice, vedené u Krajského soudu v P. pod sp. zn. 29 K 3/2007, o dovolání dlužnice proti usnesení Vrchního soudu v P. ze dne 21. června 2007, č. j. 1 Ko 249/2007-114, takto:


Dovolací řízení se zastavuje.


O d ů v o d n ě n í:


Dlužnice podala dovolání proti v záhlaví označenému usnesení odvolacího soudu. Dovolání podepsal jednatel dlužnice Ing. O. K.


Podle ustanovení § 241 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu (dále též jen o. s. ř. ), není-li dále stanoveno jinak, musí být dovolatel zastoupen advokátem nebo notářem. Notář může dovolatele zastupovat jen v rozsahu svého oprávnění stanoveného zvláštními právními předpisy (odstavec 1). Odstavec 1 v případě dovolatelů - právnických osob neplatí, jedná-li za ně osoba uvedená v § 21 o. s. ř., která má právnické vzdělání (odstavec 2 písm. b/). Dovolání musí být (v případě dovolatelů - právnických osob) advokátem, notářem nebo osobou uvedenou v § 21 o. s. ř., která má právnické vzdělání, také sepsáno (odstavec 4).


Dovolatelka v dovolacím řízení není ani zastoupena advokátem, ani neprokázala, že by dovolání vypracovala a podepsala osoba uvedená v § 21 o. s. ř., která má právnické vzdělání (nepředložila příslušené pověření ani doklad o odpovídajícím právnickém vzdělání takové osoby). Krajský soud v P. proto usnesením ze dne 7. prosince 2007, č. j. 29 K 3/2007-159, dovolatelku mimo jiné vyzval k odstranění nedostatku povinného zastoupení v patnáctidenní lhůtě a poučil ji, že jinak bude dovolací řízení zastaveno.


Dovolatelka však na výzvu doručenou jí dne 14. prosince 2007 nereagovala (dle doručenky u č. l. 159 byla písemnost adresovaná dovolatelce uložena na poště v úterý 11. prosince 2007 a účinky doručení nastaly v pátek 14. prosince 2007 a tutéž zásilku převzali dle doručenek u č. l. 159 jako adresáti i oba jednatelé dovolatelky, a to Ing. K. 18. prosince 2007 a Ing. H. 11. prosince 2007).


Povinné zastoupení dovolatele dle § 241 odst. 1 o. s. ř. je zvláštní podmínkou dovolacího řízení, týkající se účastníka řízení (dovolatele), bez jejíhož splnění nelze vydat s výjimkou usnesení, jímž se dovolací řízení zastavuje nebo usnesení, jímž se dovolání odmítá - rozhodnutí, kterým se dovolací řízení končí.


Protože ke zhojení tohoto nedostatku přes řádnou výzvu soudu prvního stupně do dnešního dne nedošlo, Nejvyšší soud dovolací řízení podle § 104 odst. 2 a § 241b odst. 2 o. s. ř. zastavil.


Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně 28. února 2008


JUDr. Zdeněk K r č m á ř


předseda senátu