29 Cdo 69/2007
Datum rozhodnutí: 01.03.2007
Dotčené předpisy:

29 Cdo 69/2007


U S N E S E N Í


Nejvyšší soud České republiky v senátě složeném z předsedy JUDr. Zdeňka Krčmáře a soudců JUDr. Ivany Štenglové a JUDr. Petra Gemmela rozhodl v právní věci žalobce JUDr. M. B., advokáta, proti žalované Ing. R. D., jako správkyni konkursní podstaty úpadkyně M. spol. s r. o., zastoupené advokátem, o určení pohledávek, vedené u Krajského soudu v Ostravě pod sp. zn. 33 Cm 83/99, o dovolání žalobce proti usnesení Vrchního soudu v Olomouci ze dne 20. září 2006, č. j. 3 Cmo 167/2005-1027, takto:


I. Dovolání se odmítá.


II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.


O d ů v o d n ě n í :


Vrchní soud v Olomouci v záhlaví označeným usnesením zrušil rozsudek Krajského soudu v Ostravě ze dne 24. listopadu 2003, č. j. 33 Cm 83/99-655, a řízení zastavil. Odvolací soud poukázal na to, spor, kterým se žalobce domáhal určení svých pohledávek vůči úpadkyni M. spol. s r. o., je sporem vyvolaným konkursem, jehož výsledek může mít význam pouze pro probíhající konkursní řízení. Usnesením, jež nabylo právní moci 21. listopadu 2003, však Krajský soud v Ostravě konkurs na majetek úpadkyně zrušil po splnění rozvrhového usnesení; usnesením ze dne 3. srpna 2006, které nabylo právní moci 23. srpna 2006, týž soud zprostil žalovanou funkce správce konkursní podstaty úpadkyně. Odtud odvolací soud dovodil neodstranitelný nedostatek podmínky řízení ve smyslu § 104 odst. 1 občanského soudního řádu (dále též jen o. s. ř. ) pro který žalobcovým odvoláním napadený rozsudek zrušil a řízení zastavil.


Proti usnesení odvolacího soudu podal žalobce včasné dovolání, v němž podrobně zdůvodňuje oprávněnost žaloby a vyčísluje konkrétní výši pohledávek vůči úpadkyni, s tím, že mu žalovaní mají správně zaplatit přes 6 milionů Kč , že však žádá jen částku 3,555.000,- Kč a náhradu nákladů řízení.


Dovolání, jež je přípustné podle § 239 odst. 1 písm. a/ o. s. ř., Nejvyšší soud odmítl podle § 243b odst. 1 o. s. ř. jako zjevně bezdůvodné.


Učinil tak proto, že žádný z dovolacích argumentů nesměřuje proti závěru, na kterém napadené usnesení spočívá, totiž že pravomocným zrušením konkursu odpadla podmínka řízení nezbytná pro další vedení sporu vyvolaného konkursem.


Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení je ve smyslu ustanovení § 243b odst. 5, § 224 odst. 1 a § 146 odst. 3 o. s. ř. odůvodněn tím, že dovolání žalobce bylo odmítnuto a u žalované žádné prokazatelné náklady dovolacího řízení zjištěny nebyly.


Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.


V Brně 1. března 2007


JUDr. Zdeněk Krčmář, v.r.


předseda senátu