29 Cdo 64/2014
Datum rozhodnutí: 29.09.2014
Dotčené předpisy: § 202 odst. 3 IZ., § 202 odst. 5 IZ.KSBR 46 INS 4668/2012
39 ICm 3361/2013
29 ICdo 64/2014


U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy Mgr. Milana Poláška a soudců JUDr. Zdeňka Krčmáře a JUDr. Petra Gemmela v právní věci žalobce Stavební firmy ŠMAK, s. r. o., se sídlem v Brně, Loosova 737/19, PSČ 638 00, identifikační číslo osoby 49446851, zastoupeného JUDr. Martinou Skřivánkovou, advokátkou, se sídlem v Brně, Příkop 843/4, PSČ 602 00, proti žalovanému CS Reality s. r. o ., se sídlem v Praze 6, Pod Novým lesem 127/44, PSČ 162 00, identifikační číslo osoby 29057795 , za účasti Vrchního státního zastupitelství v Olomouci, se sídlem v Olomouci, tř. 17. listopadu 44, PSČ 771 11 , o popření přihlášené pohledávky, vedené u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. 39 ICm 3361/2013, jako incidenční spor v insolvenční věci dlužníka NA PANENCE s. r. o. v likvidaci , se sídlem v Brně - Komíně, Štursova 603/34, PSČ 616 00, identifikační číslo osoby 27690580, o dovolání žalobce proti usnesení Vrchního soudu v Olomouci ze dne 26. června 2014, č. j. 39 ICm 3361/2013, 11 VSOL 31/2014-72 (KSBR 46 INS 4668/2012-C5-10), takto:

I. Dovolání se odmítá.
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Odůvodnění:

Krajský soud v Brně (dále jen insolvenční soud ) usnesením ze dne 18. října 2013, č. j. 39 ICm 3361/2013-56, odmítl (pro nesložení jistoty) podle § 202 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenčního zákona), žalobu, jíž žalobce (jako přihlášený věřitele) v insolvenčním řízení dlužníka NA PANENCE s. r. o. v likvidaci uplatnil popření pohledávky žalovaného (rovněž přihlášeného věřitele) a rozhodl o nákladech řízení.
Vrchní soud v Olomouci v záhlaví označeným usnesením potvrdil rozhodnutí insolvenčního soudu (první výrok) a rozhodl o náhradě nákladů odvolacího řízení (druhý výrok).
Proti rozhodnutí odvolacího soudu podal žalobce dovolání, které Nejvyšší soud podle § 243c odst. 1 a 2 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu (dále jen o. s. ř. ), odmítl jako nepřípustné.
Učinil tak proto, že ve výkladu ustanovení § 202 odst. 3 a 5 insolvenčního zákona, na němž spočívá, je napadené usnesení plně v souladu se závěry formulovanými Nejvyšším soudem v usneseních ze dne 24. července 2014, sen. zn. 29 ICdo 26/2014, 29 ICdo 27/2014 a 29 ICdo 4/2014 a v usnesení ze dne 26. srpna 2014, sen. zn. 29 ICdo 2/2014.
V označených rozhodnutích Nejvyšší soud dovodil, že jistotu na náklady řízení incidenčního sporu podle § 202 odst. 3 insolvenčního zákona je možné složit pouze v zákonem stanovené lhůtě. K pozdnímu složení jistoty, byť by k němu došlo před vydáním rozhodnutí o odmítnutí žaloby podle § 202 odst. 5 insolvenčního zákona, se nepřihlíží.
S přihlédnutím k době vydání napadeného rozhodnutí je pro účely posouzení přípustnosti dovolání rozhodný občanský soudní řád v aktuálním znění (k tomu srov. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 29. května 2014, sen. zn. 29 ICdo 33/2014).
Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se opírá o ustanovení § 243c odst. 3 věty první, § 224 odst. 1 a § 146 odst. 3 o. s. ř., když dovolání žalobce bylo odmítnuto, avšak žalovanému podle obsahu spisu v dovolacím řízení žádné náklady nevznikly.
Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; účastníkům incidenčního sporu se však doručuje i zvláštním způsobem.
Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 29. září 2014
Mgr. Milan Polášek předseda senátu