29 Cdo 631/2010
Datum rozhodnutí: 27.04.2011
Dotčené předpisy: § 177 obch. zák., § 387 odst. 2 obch. zák.29 Cdo 631/2010
U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Petra Šuka a soudců Mgr. Filipa Cilečka a doc. JUDr. Ivany Štenglové v právní věci navrhovatelky Forest Trade International (F.T.I.) a. s. v likvidaci , se sídlem v Praze 1, Václavské náměstí 17, identifikační číslo osoby 47116196, PSČ 110 00, zastoupené JUDr. Lucií Horčičkovou, advokátkou, se sídlem v Praze - Bubenči, Puškinovo nám. 14, PSČ 160 00, za účasti společnosti LESY RUDA a. s. , se sídlem v Rudě nad Moravou, 9. května 132, PSČ 789 63, identifikační číslo osoby 47151234, zastoupené JUDr. Jaroslavem Němečkem, advokátem, se sídlem v Šumperku, Blahoslavova 4, PSČ 787 01, o zaplacení částky 120.000,- Kč s příslušenstvím, vedené u Krajského soudu v Ostravě pod sp. zn. 42 Cm 181/2008, o dovolání navrhovatele proti rozsudku Vrchního soudu v Olomouci ze dne 9. června 2009, č. j. 8 Cmo 125/2009-104, takto:

I. Dovolání se odmítá.
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.


Odůvodnění:

V záhlaví označeným rozsudkem Vrchní soud v Olomouci potvrdil k odvolání navrhovatelky rozsudek ze dne 21. ledna 2009, č. j. 42 Cm 181/2008-70, jímž Krajský soud v Ostravě zamítl návrh, kterým se navrhovatelka domáhala zaplacení částky 120.000,- Kč s příslušenstvím z titulu nesplacené části emisního kursu akcií.
Proti rozsudku odvolacího soudu a to výslovně proti všem jeho výrokům podala navrhovatelka dovolání, jež Nejvyšší soud podle ustanovení § 243b odst. 5, § 218 písm. c/ zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu (dále jen o. s. ř. ), odmítl jako nepřípustné.
V rozsahu, ve kterém dovolání směřuje i proti té části prvního výroku napadeného rozsudku, jíž odvolací soud potvrdil rozsudek soudu prvního stupně i ve výroku o nákladech řízení, a proti druhému výroku rozsudku o nákladech odvolacího řízení, je objektivně nepřípustné (srov. k tomu i usnesení Nejvyššího soudu uveřejněné pod číslem 4/2003 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek).
Dovolání proti potvrzujícímu výroku rozsudku ve věci samé může být přípustné pouze podle ustanovení § 237 odst. 1 písm. c/ o. s. ř. (o situaci předvídanou v ustanovení § 237 odst. 1 písm. b/ o. s. ř. nejde), tedy tak, že dovolací soud - jsa přitom vázán uplatněnými dovolacími důvody včetně jejich obsahového vymezení (§ 242 odst. 3 o. s. ř.) - dospěje k závěru, že napadené rozhodnutí má po právní stránce zásadní význam. Dovolatelka přitom Nejvyššímu soudu žádnou otázku, z níž by bylo možno usuzovat na zásadní právní význam napadeného rozhodnutí, k řešení nepředkládá.
Dovoláním zpochybněný závěr odvolacího soudu, podle něhož se závazek splatit emisní kurs akcií, jež zakladatel akciové společnosti upsal v zakladatelské smlouvě (srov. § 177 zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku /dále jen obch. zák. /), podléhá promlčení a promlčuje se v obecné čtyřleté promlčecí době, plyne z ustanovení § 261 odst. 3 písm. a/ a § 387 odst. 2 obch. zák., a je v souladu se závěry formulovanými Nejvyšším soudem již v rozsudku ze dne 22. ledna 2009, sp. zn. 29 Cdo 1553/2007 (uveřejněném v časopise Soudní judikatura číslo 9, ročník 2009, pod číslem 133), jehož závěry se obdobně prosadí i v poměrech akciové společnosti. Napadené rozhodnutí tudíž zásadně právně významným nečiní.
Jelikož se dovolatelka domáhala zaplacení částky 120.000,- Kč s příslušenstvím z titulu povinnosti společnosti LESY RUDA a. s. (jakožto zakladatele dovolatelky) splatit emisní kurs akcií, nejsou pro posouzení přípustnosti dovolání právně významné úvahy dovolatelky o výkladu ustanovení § 56 odst. 6 obch. zák. a rozsahu ručení akcionářů za závazky akciové společnosti. Odvolací soud ostatně své rozhodnutí na výkladu posledně označeného ustanovení (správně) nezaložil.
Důvod připustit dovolání podle § 237 odst. 1 písm. c/ o. s. ř. proto Nejvyšší soud neměl a podle jiných ustanovení občanského soudního řádu nemůže být dovolání přípustné.
Výrok o nákladech řízení se opírá o ustanovení § 243b odst. 5, § 224 odst. 1 a § 146 odst. 3 o. s. ř., když dovolání navrhovatelky bylo odmítnuto a společnosti LESY RUDA a. s. podle obsahu spisu náklady dovolacího řízení nevznikly.
Rozhodné znění občanského soudního řádu, podle kterého Nejvyšší soud dovolání projednal a rozhodl o něm (do 30. června 2009) se podává z bodu 12., části první, článku II. zákona č. 7/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony. Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně 27. dubna 2011

JUDr. Petr Šuk
předseda senátu