29 Cdo 6071/2016
Datum rozhodnutí: 22.02.2017
Dotčené předpisy: § 243f odst. 2 o. s. ř.29 Cdo 6071/2016
U S N E S E N Í


Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Petrem Šukem v právní věci žalobce R. P. , proti žalované Ing. E. S. , o prošetření spisů firmy Dita v Táboře, vedené u Okresního soudu v Táboře pod sp. zn. 24 Nc 3767/2016, o dovolání žalobce proti usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích pobočka v Táboře ze dne 27. září 2016, č. j. 15 Co 473/2016-19, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.
O d ů v o d n ě n í:

Okresní soud v Táboře usnesením ze dne 7. září 2016, č. j. 24 Nc 3767/2016-13, odmítl podání žalobce ze dne 22. května 2016, podané osobně u soudu prvního stupně dne 22. června 2016, podle § 43 odst. 2 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu (dále též jen o. s. ř. ).
Krajský soud v Českých Budějovicích pobočka v Táboře k odvolání žalobce potvrdil usnesení soudu prvního stupně (první výrok) a rozhodl o nákladech odvolacího řízení (druhý výrok).
Proti usnesení odvolacího soudu podal žalobce dovolání. Jelikož při podání dovolání nebyl zastoupen advokátem, ani nedoložil, že má sám odpovídající právnické vzdělání (§ 241 o. s. ř.), soud prvního stupně jej usnesením ze dne 3. listopadu 2016, č. j. 24 Nc 3767/2016-33, doručeným dne 10. listopadu 2016, vyzval, aby si do patnácti dnů zvolil zástupcem advokáta a aby jeho prostřednictvím podal řádné dovolání, a poučil jej, že nebude-li nedostatek povinného zastoupení odstraněn, Nejvyšší soud dovolací řízení zastaví. K námitkám žalobce potvrdil citované usnesení (vydané vyšší soudní úřednicí) předseda senátu soudu prvního stupně usnesením ze dne 6. prosince 2016, č. j. 24 Nc 3767/2016-37.
Jelikož dovolatel neodstranil nedostatek povinného zastoupení (přes poučení o následcích nečinnosti) ani k výše označené výzvě soudu prvního stupně, ani později, Nejvyšší soud dovolací řízení podle § 104 odst. 2, § 243b a § 243f odst. 2 o. s. ř. zastavil.
Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení nemusí být odůvodněn (§ 243f odst. 3 věta druhá o. s. ř.).
Rozhodné znění občanského soudního řádu pro dovolací řízení (od 1. ledna 2014) se podává z článku II bodu 2 zákona č. 293/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony.
Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 22. února 2017
JUDr. Petr Šuk předseda senátu