29 Cdo 597/2009
Datum rozhodnutí: 15.04.2009
Dotčené předpisy:

29 Cdo 597/2009


U S N E S E N Í


Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Zdeňka Krčmáře a soudců JUDr. Petra Gemmela a Mgr. Jiřího Zavázala v právní věci žalobkyně L. F., s. r. o., zastoupené JUDr. V. K., advokátem, proti žalovanému Z. P., zastoupenému JUDr. T. D., advokátkou, o určení vlastnického práva k plavidlu, vedené u Okresního soudu v Hradci Králové pod sp. zn. 11 C 291/2007, o dovolání žalobkyně proti rozsudku Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 8. září 2008, č. j. 21 Co 216/2008-176, takto:


I. Dovolání se odmítá.


II. Žalobkyně je povinna zaplatit žalovanému na náhradě nákladů dovolacího řízení částku 3.332,-- Kč, do tří dnů od právní moci tohoto rozhodnutí, k rukám jeho zástupkyně.


O d ů v o d n ě n í :


Rozsudkem ze dne 14. února 2008, č. j. 11 C 291/2007-149, Okresní soud v Hradci Králové zamítl žalobu ze 6. listopadu 2007, kterou se žalobkyně (jež je od 4. června 2003 v konkursu) domáhala vůči žalovanému určení vlastnického práva k označenému plavidlu.


K odvolání žalobkyně Krajský soud v Hradci Králové v záhlaví označeným rozsudkem mimo jiné potvrdil rozsudek okresního soudu v zamítavém výroku o věci samé.


Dovolání žalobkyně proti potvrzujícímu výroku rozsudku odvolacího soudu o věci samé Nejvyšší soud odmítl podle § 243b odst. 5 a § 218 písm. c/ zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu (dále též jen o. s. ř. ) jako nepřípustné.


Učinil tak proto, že otázka věcné aktivní legitimace úpadce v řízeních týkajících se majetku konkursní podstaty, kvůli níž dovolatelka přisuzovala napadenému rozhodnutí po právní stránce zásadní význam, byla odvolacím soudem vyřešena v souladu s ustálenou judikaturou.


Na danou otázku Nejvyšší soud výslovně odpověděl (jak správně uvádějí oba soudy nižších stupňů) již pod bodem XXIII. stanoviska svého občanskoprávního a obchodního kolegia ze dne 17. června 1998, Cpjn 19/98, uveřejněného pod číslem 52/1998 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek a obdobný závěr formuloval např. též v rozsudku ze dne 31. července 2003, sp. zn. 29 Odo 10/2002, uveřejněném pod číslem 19/2005 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek (tak, že tuto legitimaci za trvání konkursu nemá úpadce, nýbrž /v situaci, kdy nejde o zvláštní případ podávající se z dikce § 27 odst. 6 zákona č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání, ve znění účinném do 31. prosince 2007/ správce jeho konkursní podstaty) a napadené rozhodnutí je s těmito závěry - jež má Nejvyšší soud za plně souladné s ústavním pořádkem České republiky - ve shodě.


Důvod připustit dovolání podle § 237 odst. 1 písm. c/ o. s. ř. proto Nejvyšší soud neměl a podle jiných ustanovení občanského soudního řádu nemůže být dovolání přípustné.


Výrok o nákladech dovolacího řízení je odůvodněn ustanoveními § 243b odst. 5, § 224 a § 146 odst. 1 o. s. ř., tedy tím, že dovolání žalobkyně bylo odmítnuto.


Účelně vynaložené náklady žalovaného pak v dovolacím řízení sestávají z odměny za zastupování advokátem za řízení v jednom stupni (za dovolací řízení), která podle § 15 ve spojení s § 14 odst. 1, § 10 odst. 3, § 5 písm. d/ vyhlášky č. 484/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů (dále jen vyhláška ) činí 5.000,- Kč. Takto určená sazba odměny se podle § 18 odst. 1 vyhlášky snižuje o 50 %, tj. na částku 2.500,- Kč, jelikož advokátka žalovaného učinila v dovolacím řízení pouze jediný úkon právní služby (vyjádření k dovolání). Spolu s náhradou hotových výdajů dle § 13 odst. 3 vyhlášky č. 177/1996 Sb. ve znění pozdějších předpisů, ve výši 300,- Kč, tak dovolací soud přiznal žalovanému k tíži žalobkyně celkem částku 2.800,- Kč. S náhradou za devatenáctiprocentní daň z přidané hodnoty ve výši 532,- Kč tak jde celkem o částku 3.332,- Kč.


Pro úplnost se dodává, že přiznanou náhradu nákladů řízení nelze za trvání konkursu na majetek žalobkyně účtovat k tíži její konkursní podstaty (nejde o pohledávku za podstatou ani o pohledávku, na kterou by bylo možné hledět jako na přihlášenou pohledávku konkursního věřitele).


Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.


Nesplní-li povinná dobrovolně, co jí ukládá vykonatelné rozhodnutí, může se oprávněný domáhat výkonu rozhodnutí.


V Brně 15. dubna 2009


JUDr. Zdeněk K r č m á ř


předseda senátu