29 Cdo 565/2000
Datum rozhodnutí: 26.09.2000
Dotčené předpisy:
29 Cdo 565/2000

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud jako soud dovolací rozhodl v právní věci žalobce: B., spotřební družstvo v O., zast. advokátem, proti žalovanému: Stavební bytové družstvo H., zast. advokátkou, o určení vlastnického práva, vedené u Okresního soudu v Karviné pod sp. zn. 24 C 244/95, o dovolání žalovaného proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 1. 12. 1999 čj. 15 Co 901/98 - 186 ve znění opravného usnesení ze dne 6. 12. 1999 čj. 15 Co 901/98 - 196, takto:

I. Řízení o dovolání se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

O d ů v o d n ě n í :

Žalovaný podal proti výše uvedenému rozsudku Krajského soudu v Ostravě jako soudu odvolacího dovolání ze dne 24. 1. 2000 s návrhem, aby dovolací soud napadené rozhodnutí zrušil a věc vrátil odvolacímu soudu k dalšímu řízení.

Dalším podáním ze dne 30. 6. 2000 žalovaný (prostřednictvím své právní zástupkyně) navrhl, aby Nejvyšší soud v této právní věci řízení zastavil s ohledem na skutečnost, že dne 29. 6. 2000 účastníci vyřešili předmětný spor mimosoudně uzavřením Dohody o narovnání a smlouvy o převodu nemovitostí a žalovaný proto bere tímto podáním dovolání zcela zpět. Ověřenou kopii Dohody o narovnání a smlouvy o převodu nemovitostí přikládá.

Nejvyšší soud vzhledem k tomuto dispozitivnímu procesnímu úkonu dovolatele dovolací řízení zastavil (ust. § 243b odst. 4 věta druhá o. s. ř.).

O nákladech dovolacího řízení dovolací soud rozhodl podle ust. § 146 odst. 1 písm. c) ve vazbě na ust. § 224 odst. 1 a § 243b odst. 4 věta první o. s. ř.

Proti tomuto rozhodnutí není opravný prostředek přípustný.

V Brně 26. září 2000

JUDr. František F a l d y n a , CSc., v.r.

předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Ivana Navrátilová