29 Cdo 557/2014
Datum rozhodnutí: 20.03.2014
Dotčené předpisy: § 237 o. s. ř. ve znění od 01.01.201329 Cdo 557/2014


U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Filipa Cilečka a soudců JUDr. Petra Šuka a Mgr. Ing. Davida Bokra v právní věci navrhovatelky Nadace Vodafone Česká republika , se sídlem v Praze 10, Vinohradská 3217/167, PSČ 100 00, identifikační číslo osoby 27442268, zastoupené JUDr. Ing. Adamem Černým, LL. M., advokátem, se sídlem v Praze 2, Dřevná 382/2, PSČ 128 00, o zápis změn do nadačního rejstříku, vedené u Městského soudu v Praze pod sp. zn. N 583, o dovolání navrhovatelky proti usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 24. dubna 2013, č. j. 14 Cmo 212/2012-280, takto:

Dovolání se odmítá .

Odůvodnění:

Vrchní soud v Praze v záhlaví označeným usnesením potvrdil usnesení ze dne 6. března 2012, č. j. F 32168/2012-227, N 583, kterým Městský soud v Praze zamítl návrh na zápis změny účelu Nadace Vodafone Česká republika, resp. jeho teritoriálního vymezení, do nadačního rejstříku.
Navrhovatelka napadla rozhodnutí odvolacího soudu dovoláním, které Nejvyšší soud odmítl podle ustanovení § 243c odst. 1 a 2 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu (dále jen o. s. ř. ), jako nepřípustné, neboť nesměřuje proti žádnému z usnesení vypočtených v § 238a o. s. ř. a nejsou splněny ani podmínky přípustnosti dovolání formulované v § 237 o. s. ř.
Je tomu tak proto, že závěr odvolacího soudu, podle něhož ke změně zřizovací listiny může dojít pouze výjimečně ze závažných důvodů, které není schopna nadace či nadační fond ovlivnit (přičemž navrhovatelka v projednávané věci žádné takové důvody netvrdila), je v souladu se závěry Nejvyššího soudu formulovanými a odůvodněnými v usnesení ze dne 26. ledna 2011, sp. zn. 29 Cdo 4508/2009, uveřejněném v časopise Soudní judikatura číslo 1, ročník 2012, pod číslem 6 (jež je veřejnosti dostupné, stejně jako ostatní rozhodnutí Nejvyššího soudu přijatá po 1. lednu 2001, též na webových stránkách tohoto soudu).
V uvedeném rozhodnutí podal Nejvyšší soud obecný výklad zásady nezměnitelnosti nadační vůle a od závěrů v něm učiněných nemá důvod se odchylovat ani v projednávané věci.
Námitkou, že soud prvního stupně měl namísto vydání rozhodnutí provést přímý zápis změny do nadačního rejstříku, dovolatelka poukazuje na údajnou vadu řízení. Uplatňuje tak jiný dovolací důvod, než který je uveden v ustanovení § 241a odst. 1 o. s. ř., aniž by otevírala jakoukoliv otázku hmotného či procesního práva, na jejímž vyřešení by napadené rozhodnutí záviselo; ani tato námitka tak dovolání přípustným nečiní.
Rozhodné znění občanského soudního řádu, podle kterého Nejvyšší soud dovolání projednal a rozhodl o něm (do 31. prosince 2013), se podává z článku II. bodu 2 zákona č. 293/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony.
Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.
V Brně dne 20. března 2014
JUDr. Filip Cileček
předseda senátu