29 Cdo 5414/2016
Datum rozhodnutí: 20.12.2016
Dotčené předpisy: § 243c odst. 3 o. s. ř.29 Cdo 5414/2016

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Filipem Cilečkem v právní věci žalobkyně Teplárna České Budějovice, a. s. , se sídlem v Českých Budějovicích, Novohradská 398/32, PSČ 370 01, identifikační číslo osoby 60826835, zastoupené JUDr. Jakubem Hájkem, advokátem, se sídlem v Praze 1, Václavské nám. 832/19, PSČ 110 00, proti žalovaným 1) Ing. Z. B. , zastoupenému JUDr. Vladimírem Kracíkem, advokátem, se sídlem v Českých Budějovicích, Piaristická 22/8, PSČ 370 01, a 2) Ing. B. K. , zastoupenému JUDr. Jaroslavou Krybusovou, advokátkou, se sídlem v Českých Budějovicích, Hroznová 470/13, PSČ 370 01, o zaplacení 230.000 Kč s příslušenstvím, vedené u Krajského soudu v Českých Budějovicích pod sp. zn. 13 Cm 618/2013, o dovolání žalobkyně proti rozsudku Vrchního soudu v Praze ze dne 18. února 2016, č. j. 7 Cmo 480/2014-269, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje .
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

O d ů v o d n ě n í:

Proti v záhlaví označenému rozsudku Vrchního soudu v Praze podala žalobkyně dovolání, které posléze podáním ze dne 23. listopadu 2016, doručeným Nejvyššímu soudu téhož dne, vzala v plném rozsahu zpět.
Předseda senátu Nejvyššího soudu proto dovolací řízení v souladu s § 243f odst. 2 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu (dále jen o. s. ř. ), zastavil podle § 243c odst. 3 věty druhé o. s. ř.
Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení nemusí být odůvodněn (§ 243f odst. 3 věta druhá o. s. ř.).
Rozhodné znění občanského soudního řádu pro dovolací řízení (do 31. prosince 2013) se podává z článku II bodu 2 zákona č. 293/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony.
Proti tomuto rozhodnutí není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 20. prosince 2016

JUDr. Filip Cileček
předseda senátu