29 Cdo 53/2014
Datum rozhodnutí: 17.12.2014
Dotčené předpisy: § 30 o. s. ř., § 237 o. s. ř.KSOS 25 INS 11870/2011
25 ICm 2982/2011
29 ICdo 53/2014


U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Petra Šuka a soudců JUDr. Petra Gemmela a Mgr. Milana Poláška v právní věci žalobkyně M. K. , zastoupené JUDr. Sylvou Vartovou, advokátkou, se sídlem v Ostravě, Musorgského 1077/14, PSČ 702 00, proti žalovanému Statutárnímu městu Ostrava , Městský obvod Ostrava jih , se sídlem v Ostravě Hrabůvce, Horní 3, PSČ 700 30, identifikační číslo osoby 00845451, o popření vykonatelné pohledávky, vedené u Krajského soudu v Ostravě pod sp. zn. 25 ICm 2982/2011, jako incidenční spor v insolvenční věci dlužnice M. K., vedené u Krajského soudu v Ostravě pod sp. zn. KSOS 25 INS 11870/2011, o dovolání žalobkyně proti usnesení Vrchního soudu v Olomouci ze dne 12. prosince 2013, č. j. 25 ICm 2982/2011, 12 VSOL 153/2013-115 (KSOS 25 INS 11870/2011), takto:

Dovolání se odmítá.

Odůvodnění:

Krajský soud v Ostravě usnesením ze dne 16. května 2013, č. j. 25 ICm 2982/2011-88, ustanovil žalobkyni zástupkyni z řad advokátů JUDr. Sylvu Vartovou podle § 30 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu (dále též jen o. s. ř. ) [výrok I.].
V záhlaví označeným usnesením Vrchní soud v Olomouci k odvolání žalobkyně rozhodnutí soudu prvního stupně potvrdil (první výrok).
Proti usnesení odvolacího soudu podala žalobkyně dovolání, jež Nejvyšší soud odmítl podle § 243c odst. 1 a 2 o. s. ř.
Učinil tak proto, že dovolání, které není přípustné podle § 238a o. s. ř., neshledal přípustným ani podle § 237 o. s. ř., neboť dovoláním otevřenou otázku výkladu § 30 o. s. ř. odvolací soud vyřešil v souladu s ustálenou judikaturou Nejvyššího soudu, podle které soud není při výběru osoby zástupce vázán návrhem žadatele (účastníka řízení) a žadatel nemá právo na ustanovení jím navržené osoby zástupcem (srov. např. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 18. září 2014, sp. zn. 29 Cdo 1412/2014, jež je veřejnosti přístupné na webových stránkách Nejvyššího soudu).
O náhradě nákladů dovolacího řízení rozhodne soud v rozhodnutí, jímž se řízení končí (§ 151 o. s. ř.).
Rozhodné znění občanského soudního řádu pro dovolací řízení (do 31. prosince 2013) se podává z části první, článku II., bodu 2 zákona č. 293/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony.
Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 17. prosince 2014
JUDr. Petr Šuk předseda senátu