29 Cdo 5250/2009
Datum rozhodnutí: 18.01.2012
Dotčené předpisy: § 164 o. s. ř.
29 Cdo 5250/2009

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v právní věci žalobce R. Š. , zastoupeného Mgr. Liborem Rojarem, advokátem, se sídlem v Uherském Ostrohu, Veselská 710, PSČ 687 24, proti žalovanému J. M. , o zaplacení částky 61.900,- Kč s postižními právy ze směnky, vedené u Krajského soudu v Ostravě pod sp. zn. 17 Cm 82/2007, o dovolání žalobce proti rozsudku Vrchního soudu v Olomouci ze dne 9. června 2009, č. j. 7 Cmo 5/2009-62, takto:

Odůvodnění rozsudku Nejvyššího soudu ze dne 18. srpna 2011, č. j. 29 Cdo 5250/2009-100, se opravuje tak, že se grafická podoba směnky na straně 4 vypouští a nahrazuje grafickou podobou směnky:


Odůvodnění:

Jelikož se Nejvyšší soud při vyhotovení shora uvedeného rozsudku dopustil zjevné nesprávnosti, když do důvodů naskenoval místo grafické podoby sporné směnky grafickou podobu směnky, o níž žalobce tvrdil, že jde o směnku takřka stejnou (ohledně které Vrchní soud v Olomouci usnesením ze dne 10. září 2008, č. j. 7 Cmo 252/2008-37, uzavřel, že jde o směnku platnou), zmíněné pochybení postupem podle ustanovení § 164 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, napravil.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.V Brně dne 18. ledna 2012JUDr. Petr Gemmel

předseda senátu