29 Cdo 5234/2007
Datum rozhodnutí: 08.04.2008
Dotčené předpisy: § 104 odst. 2 předpisu č. 99/1963Sb., § 241 odst. 2 předpisu č. 99/1963Sb., § 241b odst. 2 předpisu č. 99/1963Sb.
29 Cdo 5234/2007

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátu složeném z předsedkyně JUDr. Ivany Štenglové a soudců JUDr. Hany Gajdziokové a Mgr. Petra Šuka, v právní věci žalobkyně Č. s., a. s., proti žalovanému J. V., o zaplacení 122.256,07 Kč ze směnky, vedené u Krajského soudu v Ostravě pod sp. zn. 27 Sm 438/2005, o dovolání žalovaného proti usnesení Vrchního soudu v Olomouci ze dne 20. prosince 2006, č. j. 9 Cmo 156/2006-38, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

O d ů v o d n ě n í:

Proti v záhlaví označenému usnesení odvolacího soudu brojil žalovaný dovoláním.

Podle ustanovení § 241 občanského soudního řádu (dále též jen o. s. ř. ), není-li dále stanoveno jinak, musí být dovolatel zastoupen advokátem nebo notářem. Notář může dovolatele zastupovat jen v rozsahu svého oprávnění stanoveného zvláštními právními předpisy (odstavec 1). Odstavec 1 v případě dovolatelů - fyzických osob neplatí, je-li dovolatelem fyzická osoba, která má právnické vzdělání (odstavec 2 písm. a/). Dovolání musí být (v případě dovolatelů fyzických osob) sepsáno, s výjimkou případu uvedeného v odstavci 2 písm. a/, advokátem nebo notářem (odstavec 4).

Z podaného dovolání zastoupení dovolatele advokátem nevyplývá, proto ho Krajský soud v Ostravě usnesením ze dne 8. března 2007, č. j. 27 Sm 438/2005 47, vyzval, aby v určené desetidenní lhůtě odstranil nedostatek povinného zastoupení tak, že předloží řádnou plnou moc zvoleného advokáta pro dovolací řízení a poučil jej o důsledcích nesplnění výzvy.

Dovolatel na výzvu doručenou mu 12. března 2007 reagoval tak, že svým podáním ze dne 14. března 2007, doručeným soudu prvního stupně dne 16. března 2007, požádal o ustanovení právního zástupce. Krajský soud v Ostravě usnesením ze dne 15. října 2007, č. j. 27 Sm 438/2005 73, rozhodl o tom, že dovolateli nepřiznal osvobození od soudních poplatků (I. výrok) a současně zamítl jeho návrh na ustanovení zástupce (II. výrok); usnesení bylo dovolateli doručeno 18. října 2007.

Protože povinné zastoupení dovolatele v dovolacím řízení je podmínkou týkající se účastníka řízení, bez jejíhož splnění nelze dovolání meritorně projednat, a protože ke zhojení tohoto nedostatku přes řádnou výzvu soudu prvního stupně do dnešního dne nedošlo, Nejvyšší soud dovolací řízení podle § 104 odst. 2 a § 243c o. s. ř. zastavil.

O náhradě nákladů řízení rozhodl dovolací soud podle ustanovení § 243b odst. 5 věty první, § 224 odst. 1 a § 146 odst. 2 věty první o. s. ř. tak, jak se uvádí ve výroku, neboť dovolatel zavinil, že řízení muselo být zastaveno a žalobkyni náklady řízení nevznikly.

Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 8. dubna 2008

JUDr. Ivana Š t e n g l o v á

předsedkyně senátu