29 Cdo 5233/2008
Datum rozhodnutí: 28.04.2011
Dotčené předpisy: § 104 odst. 2 o. s. ř. ve znění do 31.12.2007, § 241 o. s. ř. ve znění do 31.12.2007, § 241b o. s. ř. ve znění do 31.12.2007
29 Cdo 5233/2008


U S N E S E N Í


Nejvyšší soud České republiky rozhodl v konkursní věci úpadce Zemědělského družstva Smržov v likvidaci , družstva , se sídlem ve Smržově, PSČ 503 03, identifikační číslo osoby 00123951, vedené u Krajského soudu v Hradci Králové pod sp. zn. 26 K 41/95, o zrušení konkursu po splnění rozvrhového usnesení, o dovolání konkursní věřitelky M.C. , proti usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 29. srpna 2008, č. j. 1 Ko 137/2008 - 1428, takto:

Dovolací řízení se zastavuje.

O d ů v o d n ě n í:

Usnesením ze dne ze dne 20. dubna 2007, č. j. 26 K 41/95-1149, zrušil Krajský soud v Hradci Králové (dále též jen konkursní soud ) konkurs na majetek úpadce po splnění rozvrhového usnesení (bod I. výroku) a uložil správci konkursní podstaty úpadce, aby mu v určené lhůtě sdělil, zda uzavřel účetní knihy a sestavil účetní závěrku úpadce (bod II. výroku).
V záhlaví označeným usnesením Vrchní soud v Praze k odvolání konkursní věřitelky M. C. potvrdil usnesení konkursního soudu.
Proti usnesení odvolacího soudu podala konkursní věřitelka dovolání. Při podání dovolání nebyla dovolatelka zastoupena advokátem, ani nedoložila, že má sama odpovídající právnické vzdělání (§ 241 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění účinném do 31. prosince 2007 - dále též jen o. s. ř. )
Usnesením ze dne 21. října 2008, č. j. 26 K 41/95-1436, doručeným dovolatelce 23. října 2008 (srov. doručenku u č. l. 1436), konkursní soud dovolatelku mimo jiné vyzval k odstranění nedostatku povinného zastoupení ve lhůtě 15 dnů od doručení usnesení.
Nedostatek povinného zastoupení dovolatelka neodstranila ve stanovené lhůtě ani později; Nejvyšší soud proto podle ustanovení § 241b odst. 2 a § 104 odst. 2 o. s. ř. řízení o jejím dovolání zastavil.
Rozhodné znění občanského soudního řádu pro dovolací řízení (do 31. prosince 2007) plyne z § 432 odst. 1, § 433 bodu 1. a § 434 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenčního zákona).
Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně 28. dubna 2011

JUDr. Zdeněk Krčmář předseda senátu