29 Cdo 511/2008
Datum rozhodnutí: 21.08.2008
Dotčené předpisy: § 8 odst. 6 předpisu č. 328/1991Sb. ve znění do 31.12.2007, § 236 odst. 6 předpisu č. 99/1963Sb., § 238a odst. 1 písm. a) předpisu č. 99/1963Sb.
29 Cdo 511/2008

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Zdeňka Krčmáře a soudců JUDr. Hany Gajdziokové a Mgr. Filipa Cilečka v konkursní věci úpadkyně L.B. T., zastoupené advokátem, o zproštění výkonu funkce správkyně konkursní podstaty, vedené u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. 37 K 55/96, o dovolání úpadkyně proti usnesení Vrchního soudu v Olomouci ze dne 30. srpna 2007, č. j. 1 Ko 185/2006-596, takto:

Dovolání se odmítá.

O d ů v o d n ě n í :

Usnesením ze dne 8. září 2006, č. j. 37 K 55/96-566, zamítl Krajský soud v Brně návrh úpadkyně, aby správkyně její konkursní podstaty Z. P. byla z této funkce odvolána.

K odvolání úpadkyně Vrchní soud v Olomouci v záhlaví označeným usnesením ze dne 30. srpna 2007 potvrdil usnesení soudu prvního stupně.

Proti usnesení odvolacího soudu podala úpadkyně dovolání, jež má za přípustné dle § 238a odst. 1 písm. a/, ve spojení s ustanovením § 237 odst. 1 písm. c/ zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu (dále též jen o. s. ř. ), dožadujíc se zrušení rozhodnutí soudů obou stupňů.

Zákonem č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenčním zákonem), byl s účinností od 1. ledna 2008 zrušen zákon o konkursu a vyrovnání (§ 433 bod 1. a § 434), s přihlédnutím k § 432 odst. 1 insolvenčního zákona se však pro konkursní a vyrovnací řízení zahájená před účinností tohoto zákona použijí dosavadní právní předpisy. Nejvyšší soud proto dovolání projednal a rozhodl o něm, vycházeje ze zákona č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání, ve znění účinném do 31. prosince 2007 (dále též jen ZKV ) a z občanského soudního řádu ve znění účinném do 31. prosince 2007.

Dovolání proti potvrzujícímu usnesení odvolacího soudu ve věci toho, zda správce konkursní podstaty má být zproštěn výkonu funkce, není přípustné, což Nejvyšší soud vysvětlil v řadě svých rozhodnutí (za mnohá srov. např. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 4. září 2003, sp. zn. 29 Odo 586/2003, uveřejněné v časopise Soudní judikatura č. 9, ročník 2003, pod číslem 155). Takové usnesení odvolacího soudu totiž není usnesením ve věci samé. Nejvyšší soud proto dovolání podle § 243b odst. 5 a § 218 písm. c/ o. s. ř. odmítl.

Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně 21. srpna 2008

JUDr. Zdeněk K r č m á ř, v. r.

předseda senátu