29 Cdo 5096/2007
Datum rozhodnutí: 31.01.2008
Dotčené předpisy:

29 Cdo 5096/2007


U S N E S E N Í


Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Petra Gemmela a soudkyň JUDr. Ivany Štenglové a JUDr. Hany Gajdziokové v právní věci žalobkyně L. H., zastoupené JUDr. Z. K., advokátem, proti žalovaným 1) Mgr. D. K., zastoupené JUDr. V. B., advokátkou, a 2) Ing. P. K., zastoupenému Mgr. D. K., obecnou zmocněnkyní o námitkách proti směnečnému platebnímu rozkazu, vedené u Městského soudu v Praze pod sp. zn. 50 Cm 60/2002, o dovolání první žalované proti usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 20. srpna 2007, č.j. 6 Cmo 205/2007-231, takto:


Dovolání se odmítá.


O d ů v o d n ě n í :


Vrchní soud v Praze v záhlaví označeným usnesením potvrdil výrok I. usnesení ze dne 6. dubna 2007, č.j. 50 Cm 60/2002-167, 47 Cm 69/2007-61, ve znění opravného usnesení ze dne 21. května 2007, č.j. 50 Cm 60/2002-213, 47 Cm 69/2007-68, jímž Městský soud v Praze připustil vedlejší účastenství Ing. J. K., na straně žalobkyně, a odmítl odvolání žalovaných proti výroku II. usnesení, jímž soud prvního stupně spojil ke společnému řízení věci vedené u tohoto soudu pod sp. zn. 50 Cm 60/2002 a 47 Cm 69/2007.


Proti usnesení odvolacího soudu podala první žalovaná dovolání, odkazujíc co do jeho důvodu na ustanovení § 241a odst. 2 písm. a) občanského soudního řádu (dále jen o. s. ř. ) a požadujíc, aby Nejvyšší soud rozhodnutí odvolacího soudu zrušil.


Podle ustanovení § 236 odst. 1 o. s. ř. dovoláním lze napadnout pravomocná rozhodnutí odvolacího soudu, pokud to zákon připouští.


Podle ustanovení § 238, § 238a a § 239 o. s. ř. není dovolání přípustné proto, že dovoláním napadené usnesení nelze podřadit žádnému z tam vyjmenovaných případů.


Ustanovení § 237 o. s. ř. upravuje podmínky přípustnosti dovolání proti rozsudku (a usnesení) odvolacího soudu, jímž bylo rozhodnuto ve věci samé. Usnesení odvolacího soudu, kterým bylo potvrzeno usnesení soudu prvního stupně o připuštění vstupu vedlejšího účastníka do řízení a usnesení odvolacího soudu, kterým bylo odmítnuto odvolání proti usnesení soudu prvního stupně o spojení věcí ke společnému řízení, však usneseními ve věci samé nejsou; dovolání tak není přípustné ani podle ustanovení § 237 o. s. ř.


Nejvyšší soud je proto podle ustanovení § 243b odst. 5 a § 218 písm. c) o. s. ř. odmítl.


Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.


V Brně dne 31. ledna 2008


JUDr. Petr G e m m e l


předseda senátu