29 Cdo 5032/2009
Datum rozhodnutí: 25.08.2010
Dotčené předpisy: § 243b odst. 5 o. s. ř.
29 Cdo 5032/2009

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně doc. JUDr. Ivany Štenglové a soudců JUDr. Petra Šuka a Mgr. Filipa Cilečka v právní věci navrhovatelky E.ON Ruhrgas International AG , se sídlem Huttropstrasse 60, D-45138 Essen, Spolková republika Německo, zastoupeného Mgr. Jitkou Logesovou, advokátkou, se sídlem v Praze 1, Na Příkopě 19, PSČ 117 19, za účasti společnosti EUROPGAS a. s. , se sídlem v Praze 10, Vinohradská 1511/230, PSČ 100 00, identifikační číslo 25 57 27 09, zastoupené Mgr. Radkem Pokorným, advokátem, se sídlem v Praze 1, Karolíny Světlé 301/8, PSČ 110 00, a za účasti Městského státního zastupitelství v Praze, se sídlem v Praze 5, Nám. 14. října 2188/9, PSČ 150 00, o vyslovení neplatnosti usnesení valné hromady, vedené u Městského soudu v Praze pod sp. zn. 27 Cm 152/2006, o dovolání společnosti EUROPGAS a. s. proti usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 23. dubna 2009, č. j. 7 Cmo 312/2008-2947, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje .
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.
O d ů v o d n ě n í:

Společnost EUROPGAS a. s. podala dovolání proti v záhlaví označenému usnesení Vrchního soudu v Praze, které posléze, podáním ze dne 14. července 2010, doručeným Nejvyššímu soudu dne 2. srpna 2010, vzala v plném rozsahu zpět.
Nejvyšší soud proto dovolací řízení podle § 243b odst. 5 věty druhé zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu (dále jen o. s. ř. ) zastavil. O náhradě nákladů dovolacího řízení rozhodl podle ustanovení § 243b odst. 5, § 224 odst. 1 a § 146 odst. 2 o. s. ř., neboť dovolatelka zavinila, že řízení muselo být zastaveno, a navrhovatelka se práva na náhradu nákladů dovolacího řízení vzdala.
Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 25. srpna 2010

doc. JUDr. Ivana Š t e n g l o v á
předsedkyně senátu