29 Cdo 5026/2007
Datum rozhodnutí: 12.12.2007
Dotčené předpisy:

29 Cdo 5026/2007


U S N E S E N Í


Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Zdeňka Krčmáře a soudců JUDr. Petra Gemmela a Mgr. Petra Šuka v konkursní věci úpadkyně Č. Z. s. r. o. - v l., o vydání rozvrhového usnesení, vedené u Krajského soudu v B. pod sp. zn. 38 K 45/96, o dovolání konkursního věřitele RNDr. L. K., DrSc., proti usnesení Vrchního soudu v O. ze dne 12. července 2007, č. j. 2 Ko 126/2006 - 679, takto:


Dovolací řízení se zastavuje.


O d ů v o d n ě n í :


Konkursní věřitel RNDr. L. K., DrSc. podal 29. srpna 2007 dovolání (č. l. 689-691) proti v záhlaví označenému usnesení odvolacího soudu.


Podle ustanovení § 241 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu (dále též jen o. s. ř. ), není-li dále stanoveno jinak, musí být dovolatel zastoupen advokátem nebo notářem. Notář může dovolatele zastupovat jen v rozsahu svého oprávnění stanoveného zvláštními právními předpisy (odstavec 1). Odstavec 1 v případě dovolatelů - fyzických osob neplatí, je-li dovolatelem fyzická osoba, která má právnické vzdělání (odstavec 2 písm. a/). Dovolání musí být (v případě dovolatelů fyzických osob) sepsáno, s výjimkou případu uvedeného v odstavci 2 písm. a/, advokátem nebo notářem (odstavec 4).


Z dovolání zastoupení dovolatele advokátem ani jeho právnické vzdělání nevyplývá, proto jej Krajský soud v B. usnesením ze dne 1. října 2007, č. j. 38 K 45/96-698, doručeným 3. října 2007 (srov. doručenku u č. l. 698 p. v.) v určené lhůtě 30 dnů vyzval k odstranění tohoto nedostatku a poučil jej, že jinak bude dovolací řízení zastaveno. Dovolatel však na tuto výzvu nereagoval.


Protože povinné zastoupení dovolatele v dovolacím řízení je podmínkou týkající se účastníka řízení, bez jejíhož splnění nelze dovolání meritorně projednat, a protože ke zhojení tohoto nedostatku přes řádnou výzvu soudu prvního stupně do dnešního dne nedošlo, Nejvyšší soud dovolací řízení podle § 104 odst. 2 a § 241b odst. 2 o. s. ř. zastavil.


Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.


V Brně 12. prosince 2007

JUDr. Zdeněk Krčmář


předseda senátu