29 Cdo 5009/2015
Datum rozhodnutí: 19.01.2016
Dotčené předpisy: § 103 o. s. ř., § 104 odst. 1 o. s. ř., § 107 odst. 5 o. s. ř.29 Cdo 5009/2015


U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Filipem Cilečkem v právní věci žalobce Družstvo nájemníků Dům u lávky v likvidaci, posledně se sídlem v Praze 1, Smetanovo nábřeží 26/197, PSČ 110 00, identifikační číslo osoby 48031151, proti žalovaným 1) Z. B., a 2) M. G. , o zaplacení 12.999.550 Kč s příslušenstvím, vedené u Městského soudu v Praze pod sp. zn. 73 Cm 411/2014, o dovolání žalobce proti usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 12. června 2015, č. j. 6 Cmo 135/2015-27, takto:
I. Dovolací řízení se zastavuje .
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.
Odůvodnění:

V záhlaví označeným usnesením Vrchní soud v Praze potvrdil usnesení Městského soudu v Praze ze dne 30. března 2015, č. j. 73 Cm 411/2014-17, jímž soud žalobci nepřiznal osvobození od soudních poplatků.
Podle § 185 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen o. z. ), zaniká právnická osoba zapsaná do veřejného rejstříku dnem výmazu z veřejného rejstříku.
Podle § 19 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu (dále jen o. s. ř. ), má způsobilost být účastníkem řízení ten, kdo má právní osobnost; jinak jen ten, komu ji zákon přiznává.
Z § 103 a § 104 odst. 1 věty první o. s. ř. plyne, že soud přihlíží v řízení k tomu, zda jsou splněny podmínky, za nichž může rozhodnout ve věci samé (podmínky řízení), přičemž jde-li o takový nedostatek podmínek řízení, který nelze odstranit, řízení zastaví.
Podle § 107 o. s. ř. jestliže účastník ztratí po zahájení řízení způsobilost být účastníkem řízení dříve, než řízení bylo pravomocně skončeno, posoudí soud podle povahy věci, zda v řízení může pokračovat (odstavec první věta první).
Neumožňuje-li povaha věci v řízení pokračovat, soud řízení zastaví (odstavec pátý).
Podle § 243b o. s. ř. platí pro dovolací řízení přiměřeně ustanovení o řízení před soudem prvního stupně, není-li stanoveno jinak; ustanovení § 43, 92, 95 až 99 a 107a však pro dovolací řízení neplatí.
Z obsahu spisu se podává, že dovolací řízení bylo zahájeno podáním dovolání, jež bylo Městskému soudu v Praze doručeno dne 25. srpna 2015 (§ 82 odst. 1 ve spojení s § 243b část věty před středníkem o. s. ř.).
Z výpisu z obchodního rejstříku, vedeného u Městského soudu v Praze, oddílu Dr, vložky 916, vyplývá, že žalobce byl po skončení likvidace ke dni 10. listopadu 2015 vymazán z obchodního rejstříku.
Protože žalobce výmazem z obchodního rejstříku ztratil právní osobnost (§ 185 o. z.) a spolu s ní též způsobilost být účastníkem řízení (§ 19 o. s. ř.), a to aniž by měl právního nástupce (§ 107 odst. 3 o. s. ř.), předseda senátu Nejvyššího soudu v souladu s § 243f odst. 2 o. s. ř. pro tento neodstranitelný nedostatek podmínek řízení zastavil řízení o dovolání podle § 104 odst. 1 věta první, resp. § 107 odst. 5, ve spojení s § 243b části věty před středníkem o. s. ř.
Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se opírá o § 243c odst. 3, § 224 odst. 1 a § 146 odst. 1 písm. b) o. s. ř.
Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 19. ledna 2016
JUDr. Filip Cileček předseda senátu