29 Cdo 5000/2016
Datum rozhodnutí: 31.01.2017
Dotčené předpisy: § 243c odst. 3 o. s. ř.29 Cdo 5000/2016


U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Jiřím Zavázalem v právní věci žalobkyně Komerční banky, a. s. , se sídlem v Praze 1, Na Příkopě 33/969, PSČ 114 07, identifikační číslo osoby 45317054, zastoupené JUDr. Luďkem Chvostou, advokátem, se sídlem v Praze 1, Na Příkopě 854/14, PSČ 110 00, proti žalované GEOSAN STAVEBNÍ a. s. , se sídlem v Praze 7, U Průhonu 1516/32, PSČ 170 00, identifikační číslo osoby 25671464, zastoupené Mgr. Danielem Thelenem, advokátem, se sídlem v Praze 7, U Průhonu 1516/32, PSČ 170 00, o námitkách proti směnečnému platebnímu rozkazu, vedené u Městského soudu v Praze pod sp. zn. 56 Cm 181/2015, o dovolání žalované proti usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 15. července 2016, č. j. 2 Cmo 226/2015-73, takto:

Dovolací řízení se zastavuje.

Odůvodnění:

Proti v záhlaví označenému usnesení Vrchního soudu v Praze podala žalovaná dovolání, které podáním ze dne 11. ledna 2017 vzala zpět.
Nejvyšší soud proto dovolací řízení z důvodu zpětvzetí dovolání podle ustanovení § 243c odst. 3 věty druhé zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu (dále jen o. s. ř. ), zastavil.
O nákladech dovolacího řízení Nejvyšší soud nerozhodoval (k tomu srov. závěry usnesení Nejvyššího soudu ze dne 23. července 2002, sp. zn. 20 Cdo 970/2001, uveřejněného pod číslem 48/2003 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek). Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.
V Brně dne 31. ledna 2017

JUDr. Jiří Zavázal
předseda senátu