29 Cdo 4993/2007
Datum rozhodnutí: 26.11.2008
Dotčené předpisy: § 243b odst. 5 předpisu č. 99/1963Sb.
29 Cdo 4993/2007

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátu složeném z předsedkyně JUDr. Ivany Štenglové a soudců Mgr. Petra Šuka a JUDr. Hany Gajdziokové v právní věci navrhovatelky T., s. r. o., zastoupené JUDr. P. Z., advokátem o neplatnost usnesení valné hromady společnosti O. a. s., zastoupené JUDr. M. K., advokátem vedené u Krajského soudu v Ostravě pod sp. zn. 28 Cm 114/2004, o dovolání navrhovatelky proti usnesení Vrchního soudu v Olomouci ze dne 29. května 2007, č. j. 5 Cmo 213/2005 137, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Navrhovatelka je povinna zaplatit O. a. s. na náhradu nákladů dovolacího řízení částku 4.819,50 Kč, do tří dnů od právní moci tohoto usnesení, do rukou jejího právního zástupce.

O d ů v o d n ě n í :

Navrhovatelka podala dovolání proti v záhlaví označenému usnesení Vrchního soudu v Olomouci, které posléze, podáním ze dne 6. listopadu 2008, doručeným Nejvyššímu soudu dne 7. listopadu 2008, vzala v plném rozsahu zpět.

Nejvyšší soud proto dovolací řízení podle § 243b odst. 5 věty druhé občanského soudního řádu (dále jen o.s . ř. ) zastavil.

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se opírá o ustanovení § 243b odst. 5 věty první, § 224 odst. 1 a § 146 odst. 2 věty první o. s. ř., když navrhovatelka procesně zavinila, že dovolací řízení bylo zastaveno a vznikla jí povinnost hradit O. a. s. její náklady řízení. Náklady dovolacího řízení vzniklé O. a. s. sestávají ze sazby odměny za zastupování advokátem v částce 3.750,- Kč podle ustanovení § 7 písm. g), § 10 odst. 3, § 14 odst. 1, § 15 a § 18 odst. 1 vyhlášky č. 484/2000 Sb., z paušální náhrady 300,- Kč za jeden úkon právní služby (vyjádření k dovolání) podle § 13 odst. 3 vyhlášky č. 177/1996 Sb. a z 19% daně z přidané hodnoty ve výši 769,50 Kč a celkem činí 4.819,50 Kč.

Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

Nesplní-li povinná, co jí ukládá vykonatelné rozhodnutí, může se oprávněná domáhat výkonu rozhodnutí.

V Brně dne 26. listopadu 2008

JUDr. Ivana Š t e n g l o v á

předsedkyně senátu