29 Cdo 4990/2016
Datum rozhodnutí: 31.01.2017
Dotčené předpisy: § 243c odst. 3 o. s. ř.29 Cdo 4990/2016


U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Jiřím Zavázalem v právní věci žalobkyně Credium, a. s., v likvidaci , se sídlem v Praze 13, Bucharova 2657/12, PSČ 158 00, identifikační číslo osoby 25139886, zastoupené JUDr. Vladimírem Muzikářem, advokátem, se sídlem v Brně, Havlíčkova 127/13, PSČ 602 00, proti žalované P. P. , zastoupené Mgr. Martinem Vovsíkem, advokátem, se sídlem v Plzni, Malá 43/6, PSČ 301 00, o námitkách proti směnečnému platebnímu rozkazu, vedené u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. 20 Cm 389/2011, o dovolání žalované proti rozsudku Vrchního soudu v Olomouci ze dne 16. června 2016, č. j. 4 Cmo 89/2016-241, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje .
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

O d ů v o d n ě n í:

Proti v záhlaví označenému rozhodnutí Vrchního soudu v Olomouci podala žalovaná dovolání, které podáním ze dne 4. ledna 2017 vzala v celém rozsahu zpět.
Nejvyšší soud proto dovolací řízení podle ustanovení § 243c odst. 3 věty druhé zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu (dále jen o. s. ř. ), zastavil.
Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se neodůvodňuje (§ 243f odst. 3 věta druhá o. s. ř.).
Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 31. ledna 2017
JUDr. Jiří Zavázal předseda senátu