29 Cdo 4953/2016
Datum rozhodnutí: 25.01.2017
Dotčené předpisy: § 243c odst. 3 o. s. ř.29 Cdo 4953/2016
U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Petrem Šukem v právní věci žalobce Teplárna České Budějovice, a. s. , se sídlem v Českých Budějovicích, Novohradská 398/32, PSČ 370 01, identifikační číslo osoby 60826835, zastoupeného JUDr. Jaromírem Bayerem, advokátem, se sídlem v Českých Budějovicích, Jeremiášova 1705/18, PSČ 370 01, proti žalovanému Ing. Z. B. , zastoupenému JUDr. Vladimírem Kracíkem, advokátem, se sídlem v Českých Budějovicích, Piaristická 22/8, PSČ 370 01, o zaplacení 12.397.799 Kč s příslušenstvím, vedené u Krajského soudu v Českých Budějovicích pod sp. zn. 13 Cm 751/2013, o dovolání žalobce proti rozsudku Vrchního soudu v Praze ze dne 3. května 2016, č. j. 6 Cmo 352/2015-302, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje .
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

O d ů v o d n ě n í:

Proti v záhlaví označenému rozsudku odvolacího soudu podal žalobce dovolání, které posléze podáním ze dne 2. ledna 2017, doručeným Nejvyššímu soudu dne 4. ledna 2017, vzal v plném rozsahu zpět.
Předseda senátu Nejvyššího soudu proto dovolací řízení zastavil (§ 243f odst. 2, § 243c odst. 3 věta druhá zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, dále též jen o. s. ř. ).
Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení nemusí být odůvodněn (§ 243f odst. 3 věta druhá o. s. ř.).
Rozhodné znění občanského soudního řádu pro dovolací řízení (do 31. prosince 2013) se podává z článku II bodu 2 zákona č. 293/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony.
Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 25. ledna 2017
JUDr. Petr Š u k předseda senátu