29 Cdo 4914/2008
Datum rozhodnutí: 23.02.2011
Dotčené předpisy: § 107 odst. 5 o. s. ř.




29 Cdo 4914/2008

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Petra Šuka a soudců Mgr. Filipa Cilečka a JUDr. Zdeňka Krčmáře v právní věci žalobkyně MARTEK TRADING, spol. s r. o. "v likvidaci" , se sídlem v Ostravě-Porubě, Slavíkova 6143, PSČ 708 00, identifikační číslo osoby 61942677, proti žalovanému Ing. M. K., zastoupenému Mgr. Vladanou Pščolkovou, advokátkou, se sídlem v Ostravě, Sokolská třída 451/11, o zaplacení částky 2,169.923,42 Kč, vedené u Krajského soudu v Ostravě pod sp. zn. 36 Cm 14/2001, o dovolání žalovaného proti rozsudku Vrchního soudu v Olomouci ze dne 25. června 2008, č. j. 9 Cmo 285/2007-174, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje .
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.
O d ů v o d n ě n í:

V záhlaví označeným rozsudkem potvrdil Vrchní soud v Olomouci ve výrocích II. a III. rozsudek ze dne 1. února 2007, č. j. 36 Cm 14/2001-122, jímž Krajský soud v Ostravě uložil žalovanému (k žalobě JUDr. M. Š., jako správkyně konkursní podstaty úpadkyně MARTEK TRADING, spol. s r. o. "v likvidaci") povinnost zaplatit do konkursní podstaty úpadkyně MARTEK TRADING, spol. s r. o. "v likvidaci" částku 2,169.923,42 Kč (výrok II.) a rozhodl, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení (výrok III.).
Proti rozsudku odvolacího soudu podal žalovaný dovolání, jehož přípustnost opírá o ustanovení § 237 odst. 1 písm. c/ zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu (dále jen o. s. ř. ), navrhuje, aby Nejvyšší soud rozhodnutí odvolacího soudu a soudu prvního stupně zrušil a věc vrátil soudu prvního stupně k novému projednání.
Usnesením ze dne 18. září 2009, č. j. 13 K 99/99-267, jež nabylo právní moci dne 11. listopadu 2009, zrušil Krajský soud v Ostravě konkurs vedený na majetek úpadkyně po splnění rozvrhového usnesení. Usnesením téhož soudu ze dne 10. prosince 2009, č. j. 13 K 99/99-289, byla správkyně konkursní podstaty úpadkyně zproštěna funkce.
V souladu se za závěry formulovanými Nejvyšším soudem v rozsudku jeho velkého senátu občanskoprávního a obchodního kolegia ze dne 9. února 2011, sp. zn. 31 Cdo 365/2009 (jenž je veřejnosti k dispozici na webových stránkách Nejvyššího soudu) vstoupila v projednávané věci (zahájené odpůrčí žalobou podanou původní žalobkyní v souladu s ustanovením § 16 zákona č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání; dále jen ZKV ) na místo původní žalobkyně dřívější úpadkyně.
Z obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Ostravě, oddílu C, vložky 7133, dovolací soud zjistil, že dřívější úpadkyně byla ke dni 3. února 2010 vymazána z obchodního rejstříku bez právního nástupce poté, co byl konkurs na majetek společnosti zrušen po splnění rozvrhového usnesení.
Z ustanovení § 107 o. s. ř. vyplývá, že ztratí-li účastník po zahájení řízení způsobilost být účastníkem řízení dříve, než bylo řízení pravomocně skončeno, posoudí soud podle povahy věci, zda v řízení může pokračovat. Není-li možné v řízení ihned pokračovat, soud řízení přeruší. O tom, s kým bude v řízení pokračováno, soud rozhodne usnesením (odstavec 1). Ztratí-li způsobilost být účastníkem řízení právnická osoba a umožňuje-li povaha věci pokračovat v řízení, jsou jejím procesním nástupcem, nestanoví-li zákon jinak, ti, kteří po zániku právnické osoby vstoupili do jejích práv a povinností, popřípadě ti, kteří po zániku právnické osoby převzali práva a povinnosti, o něž v řízení jde (odstavec 3). Neumožňuje-li povaha věci v řízení pokračovat, soud řízení zastaví (odstavec 5 věta první).
Protože dřívější úpadkyně výmazem z obchodního rejstříku ztratila způsobilost mít práva a povinnosti (§ 68 odst. 1 zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku) a rovněž způsobilost být účastníkem řízení (§ 19 o. s. ř.), a není zde právního nástupce, Nejvyšší soud dovolací řízení podle ustanovení § 243c a § 107 odst. 5 o. s. ř. zastavil.
Nad rámec výše uvedeného a bez vlivu na výsledek dovolacího řízení Nejvyšší soud poznamenává, že otázky, jež dovolatel předkládá jako zásadně právně významné, zodpověděl (ve shodě se závěry přijatými v projednávané věci odvolacím soudem) ve výše označeném rozsudku svého velkého senátu občanskoprávního a obchodního kolegia sp. zn. 31 Cdo 365/2009, z něhož plyne, že soud může nárok uplatněný odpůrčí žalobou podle § 16 ZKV posoudit a přiznat z titulu bezdůvodného obohacení získaného plněním ze stejného (neplatného) právního úkonu.
O nákladech řízení bylo rozhodnuto podle ustanovení podle ustanovení § 243b odst. 5, § 224 odst. 1 a § 146 odst. 1 písm. c/ o. s. ř.
Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.
V Brně dne 23. února 2011
JUDr. Petr Š u k předseda senátu