29 Cdo 4858/2009
Datum rozhodnutí: 25.11.2009
Dotčené předpisy:

29 Cdo 4858/2009


U S N E S E N Í


Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Zdeňka Krčmáře a soudců Mgr. Filipa Cilečka a Mgr. Petra Šuka v konkursní věci úpadce Z. d. K. u B. v l., d., o schválení konečné zprávy o zpeněžování majetku z konkursní podstaty a o vyúčtování odměny a výdajů správce konkursní podstaty, vedené u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. 27 K 103/95, o dovolání konkursní věřitelky M. K., proti usnesení Vrchního soudu v Olomouci ze dne 17. dubna 2008, č. j. 2 Ko 119/2007 - 1127, takto:


Dovolací řízení se zastavuje.


O d ů v o d n ě n í :


Usnesením ze dne 26. června 2007, č. j. 27 K 103/95-1111, Krajský soud v Brně schválil konečnou zprávu o zpeněžování majetku z konkursní podstaty a o vyúčtování odměny a výdajů správce konkursní podstaty.


K odvolání konkursní věřitelky M. K. Vrchní soud v Olomouci v záhlaví označeným usnesením potvrdil usnesení soudu prvního stupně.


Proti usnesení odvolacího soudu podala výše označená konkursní věřitelka dovolání (č. l. 1147). Při podání dovolání však dovolatelka nebyla zastoupena advokátem, ani nedoložila, že má sama odpovídající právnické vzdělání (§ 241 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu - dále též jen o. s. ř. ).


Jelikož dovolatelka neodstranila nedostatek povinného zastoupení, který je nedostatkem podmínky dovolacího řízení, ani ve lhůtě k tomu určené v usnesení soudu prvního stupně ze dne 1. srpna 2008, č. j. 27 K 103/95-1159, doručeném jí 7. srpna 2008 (srov. doručenku u č. l. 1157 p. v.) ani později, Nejvyšší soud podle ustanovení § 241b odst. 2 a § 104 odst. 2 o. s. ř. řízení o jejich dovolání zastavil.


Rozhodné znění občanského soudního řádu (do 31. prosince 2007) plyne z § 432 odst. 1, § 433 bodu 1. a § 434 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenčního zákona).


Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně 25. listopadu 2009


JUDr. Zdeněk K r č m á ř


předseda senátu