29 Cdo 4842/2007
Datum rozhodnutí: 26.08.2008
Dotčené předpisy: § 243b odst. 5 předpisu č. 99/1963Sb.
29 Cdo 4842/2007

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Hany Gajdziokové a soudců JUDr. Ivany Štenglové a Mgr. Filipa Cilečka v právní věci navrhovatelů a) M. K., , b) Ing. L. P.,a c) JUDr. F. Š., , všech zastoupených Doc. JUDr. Ing. M. P., CSc., advokátem, , za účasti družstva D., s. b. d., , zastoupeného JUDr. D. F., advokátkou, , o vyslovení neplatnosti usnesení mimořádného shromáždění delegátů, vedené u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. 9 Cm 52/2001, o dovolání navrhovatelů proti usnesení Vrchního soudu v Olomouci ze dne 19. dubna 2007, č. j. 8 Cmo 249/2006-132, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

O d ů v o d n ě n í :

Proti v záhlaví označenému usnesení odvolacího soudu podali navrhovatelé dovolání, které podáním ze dne 17. července 2008, doručeným Nejvyššímu soudu 23. července 2008, vzali zpět. Nejvyšší soud proto dovolací řízení podle ustanovení § 243b odst. 5 věty druhé občanského soudního řádu zastavil.

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se opírá o ustanovení § 243b odst. 5, § 224 odst. 1 a § 146 odst. 2 věty první občanského soudního řádu, když navrhovatelé procesně zavinili, že dovolací řízení bylo zastaveno a družstvu podle obsahu spisu v dovolacím řízení náklady nevznikly.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně 26. srpna 2008

JUDr. Hana G a j d z i o k o v á

předsedkyně senátu