29 Cdo 4833/2008
Datum rozhodnutí: 29.04.2010
Dotčené předpisy: § 237 odst. 2 písm. a)) o. s. ř.
29 Cdo 4833/2008

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně doc. JUDr. Ivany Štenglové a soudců Mgr. Filipa Cilečka a JUDr. Petra Šuka, v právní věci navrhovatele S. H., zastoupeného JUDr. Janem Stančíkem, advokátem, se sídlem v Mikulůvce 141, PSČ 756 24, za účasti Zemědělského družstva Kelečsko, se sídlem v Kelči 269, PSČ 756 43, identifikační číslo 00 15 09 83, zastoupeného JUDr. Ladislavem Poláškem, advokátem, se sídlem v Rožnově pod Radhoštěm, Radhošťská 321, PSČ 756 61, o zaplacení částky 23.309,- Kč s příslušenstvím, vedené u Krajského soudu v Ostravě pod sp. zn. 29 Cm 82/2007, o dovolání žalovaného proti usnesení Vrchního soudu v Olomouci ze dne 30. června 2008, č. j. 5 Cmo 365/2007 63, takto

I. Dovolání se odmítá .
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení. O d ů v o d n ě n í:

Napadeným usnesením změnil odvolací soud usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 20. července 2007, č. j. 29 Cm 82/2007-40, kterým tento soud uložil Zemědělskému družstvu Kelečsko (dále jen družstvo ) zaplatit navrhovateli 23.309,- Kč s příslušenstvím, tak, že návrh ohledně části příslušenství zamítl.
Proti usnesení odvolacího soudu podalo družstvo dovolání, jež Nejvyšší soud podle ustanovení § 243b odst. 5, § 218 písm. c) zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu (dále jen o. s. ř. ), odmítl.
Přípustnost dovolání proti usnesení odvolacího soudu ve věci samé upravuje ustanovení § 237 odst. 1 o. s. ř. Přípustnost dovolání podle tohoto ustanovení je však výslovně vyloučena - úpravou obsaženou v § 237 odst. 2 písm. a) o. s. ř. - ve věcech, v nichž dovoláním dotčeným výrokem bylo rozhodnuto o peněžitém plnění nepřevyšujícím 20.000,- Kč a v obchodních věcech 50.000,- Kč. K příslušenství pohledávky se nepřihlíží. Přitom rozhodování o vypořádacím podílu v družstvu je podle ustanovení § 9 odst. 3 písm. g) o. s. ř. obchodní věcí. Dovolání tudíž v projednávané věci není přípustné.
Družstvo z procesního hlediska zavinilo (tím, že podalo nepřípustné dovolání), že je Nejvyšší soud odmítl. Navrhovateli však v souvislosti s dovolacím řízením náklady nevznikly. Této procesní situaci odpovídá výrok o nákladech dovolacího řízení odůvodněný ustanoveními § 146 odst. 3, § 224 odst. 1 a § 243b odst. 5 o. s. ř.
Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 29. dubna 2010

doc. JUDr. Ivana Š t e n g l o v á
předsedkyně senátu