29 Cdo 4805/2007
Datum rozhodnutí: 21.11.2007
Dotčené předpisy:

29 Cdo 4805/2007


U S N E S E N Í


Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Zdeňka Krčmáře a soudců JUDr. Petra Gemmela a Mgr. Petra Šuka v konkursní věci úpadkyně M. B., a. s. v likvidaci, vedené u Krajského soudu v O. pod sp. zn. 14 K 31/99, o zproštění výkonu funkce správce konkursní podstaty, o dovolání Doc. Ing. J. V., CSc., zastoupeného advokátem, proti usnesení Vrchního soudu v O. ze dne 15. května 2007, č. j. 1 Ko 138/2006-2948, takto:


Dovolání se odmítá.


O d ů v o d n ě n í :


Usnesením ze dne 29. dubna 2002, č. j. 14 K 31/99-555, Krajský soud v O. zprostil Doc. Ing. J. V., CSc. výkonu funkce správce konkursní podstaty úpadkyně (bod I. výroku), ustavil nového správce konkursní podstaty úpadkyně (bod II. výroku), ustavil zvláštního správce konkursní podstaty (bod III. výroku) a určil, že zproštění funkce správce a ustanovení nového správce a zvláštního správce je vykonatelné dnem doručení usnesení novému správci konkursní podstaty (bod IV. výroku).


Vrchní soud v O. v záhlaví označeným usnesením (jeho druhým výrokem) potvrdil usnesení soudu prvního stupně.


Proti druhému výroku usnesení odvolacího soudu podal Doc. Ing. J. V., CSc. dovolání, jež má za přípustné dle § 238a odst. 1 písm. a/ zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu (dále též jen o. s. ř. ) ve spojení s ustanovením § 237 o. s. ř., dožaduje se jeho zrušení a vrácení věci k dalšímu řízení.


Dovolání proti usnesení, kterým odvolací soud potvrdil usnesení, jímž soud prvního stupně zprostil správce konkursní podstaty výkonu funkce, a ustanovil nového správce konkursní podstaty úpadkyně (případně ustavil i zvláštního správce konkursní podstaty) není přípustné. Nejde o žádný z případů popsaných v ustanoveních § 237 až § 239 o. s. ř., což Nejvyšší soud vysvětlil v řadě svých rozhodnutí (srov. mutatis mutandis usnesení Nejvyššího soudu uveřejněné pod číslem 52/2003 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, dále usnesení Nejvyššího soudu ze dne 28. listopadu 2002, sp. zn. 29 Odo 719/2002, uveřejněné v časopise Soudní judikatura číslo 1, ročník 2003, pod číslem 11 nebo usnesení Nejvyššího soudu ze dne 4. září 2003, sp. zn. 29 Odo 586/2003, uveřejněné v témže časopise v čísle 9 téhož ročníku, pod číslem 155). Z cit. rozhodnutí se podává, že podle ustanovení označených dovolatelem není dovolání přípustné proto, že napadené usnesení není usnesením ve věci samé.


Nejvyšší soud proto dovolání podle § 243b odst. 5 a § 218 písm. c/ o. s. ř. odmítl.


Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně 21. listopadu 2007


JUDr. Zdeněk K r č m á ř


předseda senátu