29 Cdo 48/2014
Datum rozhodnutí: 26.01.2016
Dotčené předpisy: § 243c odst. 3 o. s. ř.29 ICdo 48/2014
U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Petrem Gemmelem v právní věci žalobkyně Mgr. M. F., zastoupené JUDr. Jaroslavem Brožem, advokátem, se sídlem v Brně, Marie Steyskalové 767/62, PSČ 616 00, proti žalovanému Mgr. Lukášovi Pachlovi, se sídlem ve Velké nad Veličkou 463, PSČ 696 74, jako insolvenčnímu správci dlužníka FALCON, spol. s r. o., o vyloučení věcí z majetkové podstaty dlužníka, vedené u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. 55/40 ICm 1386/2012, jako incidenční spor v insolvenční věci dlužníka FALCON, spol. s r. o. , se sídlem v Kyjově, Nádražní 923, PSČ 697 01, identifikační číslo osoby 44 16 40 76, vedené u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. KSBR 40 INS 7819/2009, o dovolání žalobkyně proti usnesení Vrchního soudu v Olomouci ze dne 20. února 2014, č. j. 55/40 ICm 1386/2012, 11 VSOL 87/2013-99 (KSBR 40 INS 7819/2009), takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje .
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

O d ů v o d n ě n í :

Proti v záhlaví označenému usnesení Vrchního soudu v Olomouci podala žalobkyně dovolání, které následně podáním datovaným 7. ledna 2016, došlým Nejvyššímu soudu téhož dne, vzala v celém rozsahu zpět.
Nejvyšší soud proto dovolací řízení podle ustanovení § 243c odst. 3 věty druhé zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu (dále jen o. s. ř. ), zastavil.
Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení nemusí být odůvodněn (§ 243f odst. 3 věta poslední o. s. ř.).
Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; účastníkům incidenčního sporu se však doručuje i zvláštním způsobem.
Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 26. ledna 2016

JUDr. Petr Gemmel
předseda senátu