29 Cdo 4797/2009
Datum rozhodnutí: 16.12.2009
Dotčené předpisy:
29 Cdo 4797/2009

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Petra Gemmela a soudců Mgr. Petra Šuka a Mgr. Jiřího Zavázala v právní věci žalobce Ing. V. M., zastoupeného Mgr. J. M., advokátem, proti žalovanému Mgr. L. R., advokátu, jako správci konkursní podstaty úpadkyně U. b., a. s. v likvidaci , o určení pravosti pohledávky ve výši 40.000.000,- Kč, vedené u Krajského soudu v Ostravě pod sp. zn. 32 Cm 327/2004, o dovolání žalobce proti usnesení Vrchního soudu v Olomouci ze dne 10. září 2009, č. j. 9 Cmo 132/2009-83, takto:

I. Dovolání se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

O d ů v o d n ě n í:

V záhlaví označeným usnesením potvrdil Vrchní soud v Olomouci k odvolání žalobce usnesení ze dne 17. června 2009, č. j. 32 Cm 327/2004-77, jímž Krajský soud v Ostravě - odkazuje na ustanovení § 204 odst. 1 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu (dále též jen o. s. ř. ) - odmítl jako opožděné odvolání žalobce proti rozsudku téhož soudu ze dne 10. prosince 2008, č.j. 32 Cm 327/2004-63.

Dovolání žalobce proti usnesení odvolacího soudu Nejvyšší soud - posuzuje jeho přípustnost podle občanského soudního řádu ve znění účinném od 1. července 2009 (srov. část první, článek II, bod 12 zákona č. 7/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony) - odmítl podle § 243b odst. 5 a § 218 písm. c) o. s. ř.

Učinil tak proto, že dovolání proti usnesení odvolacího soudu, kterým bylo potvrzeno usnesení soudu prvního stupně o odmítnutí odvolání pro opožděnost, není objektivně přípustné (srov. např. usnesení Nejvyššího soudu uveřejněné pod číslem 41/2003 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, jehož závěry se plně prosadí i pro úpravu přípustnosti dovolání účinnou od 1. července 2009).

Výrok o nákladech řízení se opírá o ustanovení § 243b odst. 5, § 224 odst. 1 a § 146 odst. 3 o. s. ř., když dovolání žalobce bylo odmítnuto a žalovanému podle obsahu spisu žádné náklady v dovolacím řízení nevznikly.

Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 16. prosince 2009

JUDr. Petr G e m m e l

předseda senátu