29 Cdo 4781/2007
Datum rozhodnutí: 01.04.2009
Dotčené předpisy:

29 Cdo 4781/2007


U S N E S E N Í


Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátu složeném z předsedkyně JUDr. Ivany Štenglové a soudců Mgr. Filipa Cilečka a Mgr. Petra Šuka v právní věci navrhovatele Ing. A. H., , zastoupeného Mgr. Ing. A. T., advokátem, , za účasti společnosti B. a. s., zastoupené JUDr. Ing. K. H., advokátem, , o neplatnost usnesení valné hromady, vedené u Krajského soudu v Ostravě pod sp. zn. 28 Cm 99/2005, o dovolání navrhovatele proti usnesení Vrchního soudu v Olomouci ze dne 12. června 2007, č. j. 8 Cmo 382/2006-90, ve znění opravného usnesení ze dne 9. července 2007, č. j. 8 Cmo 382/2006-103, takto:


I. Dovolací řízení se zastavuje.


II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.


O d ů v o d n ě n í :


Navrhovatel podal dovolání proti v záhlaví označenému usnesení Vrchního soudu v Olomouci, které posléze, podáním ze dne 6. ledna 2009, doručeným Nejvyššímu soudu dne 9. ledna 2009, vzal v plném rozsahu zpět. Účastnice řízení společnost B. a. s., která se předtím k dovolání písemně vyjádřila, vyslovila se zpětvzetím dovolání svým podáním ze dne 6. ledna 2009, doručeným Nejvyššímu soudu dne 15. ledna 2009 souhlas a vzdala se náhrady nákladů dovolacího řízení.


Nejvyšší soud proto dovolací řízení podle § 243b odst. 5 věty druhé občanského soudního řádu zastavil; aniž by přiznal některému účastníku náhradu nákladů dovolacího řízení.


Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.


V Brně dne 1. dubna 2009


JUDr. Ivana Š t e n g l o v á


předsedkyně senátu