29 Cdo 4774/2008
Datum rozhodnutí: 27.11.2008
Dotčené předpisy: § 58 předpisu č. 99/1963Sb., § 237 odst. 1 písm. c) předpisu č. 99/1963Sb., § 238a odst. 1 písm. a) předpisu č. 99/1963Sb.
29 Cdo 4774/2008

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Zdeňka Krčmáře a soudců Mgr. Petra Šuka a JUDr. Hany Gajdziokové v konkursní věci dlužnice Z. L. V., a. s., v likvidaci , se sídlem ve , o návrhu věřitelky Č. o. b., a. s., se sídlem v , zastoupené Mgr. D. U., advokátem, se sídlem v , na prohlášení konkursu na majetek dlužnice, o žádosti dlužnice o prominutí zmeškání lhůty k odvolání proti usnesení o prohlášení konkursu, vedené u Krajského soudu v Ostravě pod sp. zn. 8 K 77/98, o dovolání dlužnice proti usnesení Vrchního soudu v Olomouci ze dne 14. února 2008, č. j. 2 Ko 100/2007-437, takto:

Dovolání se odmítá.

O d ů v o d n ě n í:

Usnesením ze dne 12. července 2007, č. j. 8 K 77/98-361, Krajský soud v Ostravě zamítl návrh dlužnice na prominutí zmeškání lhůty k odvolání proti usnesení ze dne 25. května 2007, č. j. 8 K 77/98-334, jímž stejný soud prohlásil konkurs na majetek dlužnice.

Dovolání dlužnice proti v záhlaví označenému usnesení (jímž odvolací soud potvrdil usnesení soudu prvního stupně z 12. července 2007) není přípustné. Nejde totiž o žádný z případů vypočtených v § 237 až § 239 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění účinném do 31. prosince 2007 (dále též jen o. s. ř. ); k rozhodnému znění srov. § 432 odst. 1 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenčního zákona).

K tomu, aby bylo možné založit přípustnost dovolání podle dovolatelkou označeného § 237 odst. 1 písm. c/ o. s. ř. (ve spojení s § 238a odst. 1 písm. a/ a odst. 2 o. s. ř.) není splněna podmínka, aby šlo o usnesení, jímž odvolací soud potvrdil usnesení soudu prvního stupně ve věci samé (srov. např. již usnesení Nejvyššího soudu ze dne 28. srpna 1997, sp. zn. 2 Cdon 484/97, uveřejněné v časopise Soudní judikatura číslo 11, ročník 1997, pod číslem 88). Nejvyšší soud proto dovolání odmítl podle § 243b odst. 5 a § 218 písm. c/ o. s. ř.

Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.V Brně 27. listopadu 2008

JUDr. Zdeněk Krčmář

předseda senátu