29 Cdo 4708/2008
Datum rozhodnutí: 26.11.2008
Dotčené předpisy: § 241 předpisu č. 99/1963Sb.
29 Cdo 4708/2008

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Petra Gemmela a soudců Mgr. Petra Šuka a JUDr. Hany Gajdziokové v právní věci žalobce I. F., proti žalovanému Ing. P. H., jako správci konkursní podstaty úpadkyně V., s. r. o., zastoupenému JUDr. M.Š., advokátem, o zaplacení částky 136.053,- Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Náchodě pod sp. zn. 4 C 248/2005, o dovolání žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 20. března 2008, č. j. 20 Co 203/2007-158, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

O d ů v o d n ě n í:

V záhlaví označeným rozsudkem potvrdil Krajský soud v Hradci Králové k odvolání žalobce rozsudek ze dne 15. prosince 2006, č. j. 4 C 248/2005-98, jímž Okresní soud v Náchodě zamítl žalobu ohledně částky 125.553,- Kč s příslušenstvím.

Proti rozhodnutí odvolacího soudu podal žalobce dne 20. července 2008 dovolání. Při podání dovolání nebyl dovolatel zastoupen advokátem, ani nedoložil, že má sám odpovídající právnické vzdělání.

Podle ustanovení § 241 občanského soudního řádu (dále jen o. s. ř. ), není-li dále stanoveno jinak, musí být dovolatel zastoupen advokátem nebo notářem. Notář může dovolatele zastupovat jen v rozsahu svého oprávnění stanoveného zvláštními právními předpisy (odstavec 1). Odstavec 1 v případě dovolatelů - fyzických osob neplatí, je-li dovolatelem fyzická osoba, která má právnické vzdělání (odstavec 2 písm. a/). Dovolání musí být, s výjimkou fyzických osob majících právnické vzdělání, advokátem, či notářem také sepsáno (odstavec 4).

Jelikož dovolatel neodstranil nedostatek této podmínky dovolacího řízení ani v patnáctidenní lhůtě k tomu určené v usnesení soudu prvního stupně ze dne 1. října 2008, č. j. 4 C 248/2005-171 (které dle doručenky u č. l. 172 převzal 21. října 2008), ani později, přes poučení o následcích nečinnosti, Nejvyšší soud podle ustanovení § 241b odst. 2 a § 104 odst. 2 o. s. ř. řízení o dovolání zastavil.

O nákladech dovolacího řízení pak rozhodl podle ustanovení § 243b odst. 5, § 224 odst. 1 a § 146 odst. 2 věty první o. s. ř., neboť žalobce z procesního hlediska zavinil, že řízení o dovolání bylo zastaveno a žalovanému podle obsahu spisu žádné náklady nevznikly.

Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.V Brně dne 26. listopadu 2008

JUDr. Petr G e m m e l

předseda senátu