29 Cdo 466/2009
Datum rozhodnutí: 24.02.2009
Dotčené předpisy:

29 Cdo 466/2009


U S N E S E N Í


Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Ivany Štenglové a soudců Mgr. Petra Šuka a Mgr. Filipa Cilečka v právní věci navrhovatelky J. B., , za účasti N. D., stavebního bytového družstva, , o zaplacení vypořádacího podílu, vedené u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. 9 Cm 118/2007, o dovolání navrhovatelky ze dne 16. července 2008, takto:


Dovolání se odmítá.


O d ů v o d n ě n í:


Usnesením ze dne 31. prosince 2007, č. j. 9 Cm 118/2007-20, Krajský soud v Brně odmítl návrh navrhovatelky ze dne 12. července 2007 o zaplacení vypořádacího podílu.


Usnesením ze dne 23. října 2008, č. j. 8 Cmo 389/2008-150, Vrchní soud v Olomouci k odvolání navrhovatelky usnesení soudu prvního stupně změnil tak, že v části ohledně zaplacení částky 9.911,80 Kč se návrh neodmítá. Ohledně příslušenství usnesení soudu prvního stupně potvrdil.


Navrhovatelka učinila dne 16. července 2008 podání označené jako dovolání, v němž neuvedla, proti jakému rozhodnutí směřuje ani v jakém rozsahu toto rozhodnutí napadá, a tyto náležitosti dovolání (§ 241a odst. 1 občanského soudního řádu dále jen o. s. ř. ) přes výzvu soudu prvního stupně (č. l. 135), doručenou jí dne 13. srpna 2008 (č. l. 139), nedoplnila, a to přesto, že byla poučena o následcích.


Nejvyšší soud proto její dovolání podle ustanovení § 243c odst. 1 o. s. ř. a § 43 odst. 2 věty první o. s. ř. odmítl.


Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 24. února 2009


JUDr. Ivana Š t e n g l o v á


předsedkyně senátu