29 Cdo 4627/2015
Datum rozhodnutí: 11.11.2015
Dotčené předpisy: § 243c odst. 3 o. s. ř. ve znění do 31.12.201329 Cdo 4627/2015

U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Filipem Cilečkem v právní věci žalobkyně Evy Dobruské , jako správkyně konkursní podstaty úpadkyně UNLIMITED MEDIA CZ, spol. s r. o., se sídlem v Pardubicích, Palackého 2549, PSČ 530 02, identifikační číslo osoby 49287974, zastoupené Mgr. Lukášem Slaninou, advokátem, se sídlem v Hradci Králové, Komenského 266/3, PSČ 500 03, proti žalovanému M. K. , zastoupenému Mgr. Milošem Janáčkem, advokátem, se sídlem v Havlíčkově Brodě, Kalinovo nábřeží 605, PSČ 580 01, za účasti LÍPA FINANCE a. s. , se sídlem v Hradci Králové, Prokopa Holého 349, PSČ 500 02, identifikační číslo osoby 25923285, jako vedlejší účastnice řízení na straně žalobkyně, zastoupené Mgr. Lukášem Slaninou, advokátem, se sídlem v Hradci Králové, Komenského 266/3, PSČ 500 03, o zaplacení 13.691.887,76 Kč a 17.694.739,19 Kč, vedené u Krajského soudu v Hradci Králové pobočky v Pardubicích pod sp. zn. 36 Cm 8/2007, o dovolání žalobkyně a vedlejší účastnice proti rozsudku Vrchního soudu v Praze ze dne 22. května 2015, č. j. 7 Cmo 45/2014-481, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje .
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

O d ů v o d n ě n í :
Proti v záhlaví označenému rozsudku Vrchního soudu v Praze podaly žalobkyně a vedlejší účastnice dovolání, které posléze podáním ze dne 29. září 2015 vzaly v plném rozsahu zpět.
Předseda senátu Nejvyššího soudu proto dovolací řízení v souladu s § 243f odst. 2 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu (dále jen o. s. ř. ), zastavil podle § 243c odst. 3 věty druhé o. s. ř.
Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se neodůvodňuje (§ 243f odst. 3 věta druhá o. s. ř.).
Rozhodné znění občanského soudního řádu pro dovolací řízení (do 31. prosince 2013) se podává z článku II. bodu 2 zákona č. 293/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony.
Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.
V Brně dne 11. listopadu 2015
JUDr. Filip C i l e č e k
předseda senátu