29 Cdo 46/2017
Datum rozhodnutí: 28.03.2017
Dotčené předpisy: § 243c odst. 3 o. s. ř., § 243f odst. 2 o. s. ř.
NEJVYŠŠÍ SOUD ČESKÉ REPUBLIKY MSPH 88 INS 29332/2012 originál 188 ICm 2690/2014
29 ICdo 46/2017-227


U S N E S E N Í


Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu Mgr. Milanem Poláškem ve věci žalobkyň a/ Laury Richter , narozené 2. listopadu 2001, b/ Luisy Richter , narozené 8. února 2005, obě bytem v Letech, Řevnická 13, PSČ 252 29, obou zastoupených opatrovníkem Mgr. Pavlou Kotolovou, advokátkou, se sídlem v Praze 4, Zelený pruh 1294/52, PSČ 147 00, c/ Kristýny Schusterové , narozené 3. září 1982, bytem v Jestřabí v Krkonoších, Křížlice 106, PSČ 514 01, proti žalovanému JUDr. Janu Kubálkovi , se sídlem v Praze 1, Kaprova 42/14, PSČ 110 00, jako insolvenčnímu správci dlužníka U. M. C., s. r. o., o vyloučení věci z majetkové podstaty, vedené u Městského soudu v Praze pod sp. zn. 188 ICm 2690/2014, jako incidenční spor v insolvenční věci dlužníka U. M. C., s. r. o. , se sídlem v Praze 5, Ostrovského 253/3, PSČ 150 00, identifikační číslo osoby 25091026, vedené u Městského soudu v Praze pod sp. zn. MSPH 88 INS 29332/2012, o dovolání žalobkyň a/ a b/ proti rozsudku Vrchního soudu v Praze ze dne 5. září 2016, č. j. 188 ICm 2690/2014, 104 VSPH 209/2016-169 (MSPH 88 INS 29332/2012), ve znění usnesení téhož soudu ze dne 13. září 2016, č. j. 188 ICm 2690/2014, 104 VSPH 209/2016-182 (MSPH 88 INS 29332/2012), takto:

Řízení o dovolání žalobkyň a/ Laury Richter a b/ Luisy Richter se zastavuje.


O d ů v o d n ě n í :

Rozsudkem ze dne 8. února 2016, č. j. 188 ICm 2690/2014-89, Městský soud v Praze (dále jen insolvenční soud ), zamítl žalobu, jíž se žalobkyně (a/ Laura Richter, b/ Luisa Richter a c/ Kristýna Schusterová) domáhaly vyloučení v žalobě specifikovaných ideálních spoluvlastnických podílů na nemovitostech, které žalovaný (JUDr. Jan Kubálek, insolvenční správce dlužníka U. M. C., s. r. o.) zahrnul do majetkové podstaty dlužníka (bod I. výroku) a rozhodl o nákladech řízení (bod II. výroku).
K odvolání žalobkyň Vrchní soud v Praze napadeným rozhodnutím rozsudek insolvenčního soudu ve vztahu k žalobkyni c/ potvrdil, ve vztahu k žalobkyním a/ a b/ rozsudek insolvenčního soudu zrušil a věc vrátil k dalšímu řízení (první výrok) a rozhodl o nákladech odvolacího řízení ve vztahu k žalobkyni c/ (druhý výrok).
Okresní soud Praha-západ usnesením ze dne 25. října 2016, č. j. 12 P 72/2016-133, které nabylo právní moci dne 2. února 2017, jmenoval nezletilým žalobkyním a/ a b/ pro řízení vedené u Městského soudu v Praze pod sp. zn. 188 ICm 2690/2014 opatrovníka Mgr. Pavlu Kotolovou.
Rozsudek odvolacího soudu napadly žalobkyně dovoláním (č. l. 187), které posléze vzala jmenovaná opatrovnice žalobkyň a/ a b/ podáním ze dne 3. března 2017 (č. l. 224) v plném rozsahu zpět.
Nejvyšší soud proto dovolací řízení (o dovolání žalobkyň a/ a b/) zastavil podle § 243c odst. 3 věty druhé a § 243f odst. 2 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, v platném znění.
Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; účastníkům incidenčního sporu se však doručuje i zvláštním způsobem.
Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 28. března 2017

Mgr. Milan P o l á š e k předseda senátu