29 Cdo 4471/2007
Datum rozhodnutí: 25.03.2008
Dotčené předpisy: § 104 odst. 2 předpisu č. 99/1963Sb., § 241 odst. 2 předpisu č. 99/1963Sb., § 241b odst. 2 předpisu č. 99/1963Sb.
29 Cdo 4471/2007

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátu složeném z předsedkyně JUDr. Ivany Štenglové a soudců JUDr. Hany Gajdziokové a Mgr. Petra Šuka v právní věci navrhovatelky G. s. r. o., o zápis změn do obchodního rejstříku, vedené Krajským soudem v Ostravě pod sp. zn. C 19224, o dovolání navrhovatelky proti usnesení Vrchního soudu v Olomouci ze dne 15. května 2007, č. j. 5 Cmo 140/2007 33, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

O d ů v o d n ě n í:

Proti v záhlaví označenému usnesení odvolacího soudu podala navrhovatelka dovolání.

Podle ustanovení § 241 občanského soudního řádu (dále též jen o. s. ř. ), není-li dále stanoveno jinak, musí být dovolatel zastoupen advokátem nebo notářem. Notář může dovolatele zastupovat jen v rozsahu svého oprávnění stanoveného zvláštními právními předpisy (odstavec 1). Odstavec 1 v případě dovolatelů právnických osob neplatí, jedná-li za ně osoba uvedená v § 21 o. s. ř., která má právnické vzdělání (odstavec 2 písm. b/). Dovolání musí být (v případě dovolatelů právnických osob) sepsáno, s výjimkou případu uvedeného v odstavci 2 písm. b/, advokátem nebo notářem (odstavec 4).

Z podaného dovolání zastoupení dovolatelky advokátem nevyplývá, proto ji Krajský soud v Ostravě usnesením ze dne 10. srpna 2007, č. j. F 39130/2007, C 19224 - 58 vyzval, aby v určené čtrnáctidenní lhůtě odstranila nedostatek povinného zastoupení tak, že předloží řádnou plnou moc zvoleného advokáta pro dovolací řízení a poučila ji o důsledcích nesplnění výzvy. Dovolatelka na výzvu doručenou jí 30. srpna 2007 nijak nereagovala.

Protože povinné zastoupení dovolatele v dovolacím řízení je podmínkou týkající se účastníka řízení, bez jejíhož splnění nelze dovolání meritorně projednat, a protože ke zhojení tohoto nedostatku přes řádnou výzvu soudu prvního stupně do dnešního dne nedošlo, Nejvyšší soud dovolací řízení podle § 104 odst. 2 a § 243c o. s. ř. zastavil.

O náhradě nákladů řízení rozhodl dovolací soud podle ustanovení § 243b odst. 5 věty první, § 224 odst. 1 a § 146 odst. 1 písm. a) o. s. ř.

Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 25. března 2008

JUDr. Ivana Š t e n g l o v á

předsedkyně senátu