29 Cdo 4416/2010
Datum rozhodnutí: 31.05.2011
Dotčené předpisy: § 243b odst. 1 o. s. ř.29 Cdo 4416/2010

U S N E S E N Í


Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Petra Šuka a soudců Mgr. Filipa Cilečka a doc. JUDr. Ivany Štenglové v právní věci navrhovatele V. B., za účasti Stavebního bytového družstva Poruba , se sídlem v Ostravě - Porubě, Porubská 1015, identifikační číslo osoby 00 40 84 41, a Ing. M. B. , zastoupeného JUDr. Bohumírem Janečkem, advokátem, se sídlem v Ostravě - Moravské Ostravě, Zámecká 2315/9, PSČ 702 00, o určení členství v družstvu, vedené u Krajského soudu v Ostravě pod sp. zn. 29 Cm 108/2009, o dovolání Ing. M. B. proti usnesení Vrchního soudu v Olomouci ze dne 22. července 2010, č. j. 5 Cmo 201/2010-135, takto:

Dovolání se odmítá. Odůvodnění:

Vrchní soud v Olomouci v záhlaví označeným usnesením potvrdil usnesení ze dne 28. ledna 2010, č. j. 29 Cm 108/2009-111, kterým Krajský soud v Ostravě rozhodl, že na straně navrhovatelů bude v řízení pokračováno s E. L., A. B., a I. B.
Ing. M. B. napadl rozhodnutí odvolacího soudu dovoláním, jehož přípustnost se opírá o ustanovení § 239 odst. 2 písm. b/ zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu (dále též jen o. s. ř. ), uplatňuje dovolací důvod dle § 241a odst. 2 písm. b/ o. s. ř. a navrhuje, aby rozhodnutí odvolacího soudu bylo zrušeno a věc mu byla vrácena k dalšímu řízení.
Dovolání Ing. M. B., které je přípustné podle dovolatelem odkazovaného ustanovení občanského soudního řádu, Nejvyšší soud podle ustanovení § 243b odst. 1 o. s. ř. odmítl jako zjevně bezdůvodné.
Nejvyšší soud již v usnesení ze dne 30. března 2010, sp. zn. 29 Cdo 1158/2009 (jež je veřejnosti dostupné na jeho webových stránkách), formuloval a odůvodnil závěr, podle něhož dědic jakožto universální sukcesor zůstavitele - člena bytového družstva - vstupuje do členských práv a povinností zůstavitele v tom stavu , v jakém se nacházely ke dni smrti zůstavitele. Podal-li člen bytového družstva návrh na vyslovení neplatnosti usnesení členské schůze v souladu s ustanovením § 242 obch. zák., resp. § 231 odst. 5 obch. zák., přičemž řízení nebylo ke dni jeho smrti pravomocně skončeno, vstupuje do řízení zahájených takovým návrhem na jeho místo jako procesní nástupce dědic, jemuž připadl členský podíl (členská práva a povinnosti) zůstavitele v bytovém družstvu.
Tento závěr se (navzdory mínění dovolatele) uplatní taktéž v případě, byl-li zůstavitel ke dni své smrti účastníkem řízení o určení členství v bytovém družstvu, jehož předmětem je přezkum platnosti dohody o převodu členských práv a povinností spojených s tímto členstvím.
Rozhodné znění občanského soudního řádu pro dovolací řízení (od 1. července 2009) se podává z bodu 1. a 12., části první, článku II. zákona č. 7/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony.
Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek. V Brně dne 31. května 2011
JUDr. Petr Š u k
předseda senátu