29 Cdo 4364/2008
Datum rozhodnutí: 29.10.2008
Dotčené předpisy: § 104 odst. 2 předpisu č. 99/1963Sb. ve znění do 31.12.2000, § 241 odst. 2 předpisu č. 99/1963Sb. ve znění do 31.12.2000, § 243c odst. 2 předpisu č. 99/1963Sb. ve znění do 31.12.2000
29 Cdo 4364/2008

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v právní věci žalobce J. K., , proti žalovanému Ing. M. Š., , zastoupenému Mgr. J. P., advokátem, o náhradu škody, vedené u Městského soudu v Praze pod sp. zn. 50 Cm 11/99, o dovolání žalobce proti rozsudku Vrchního soudu v Praze ze dne 22. února 2002, č. j. 4 Cmo 266/2000-65, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

O d ů v o d n ě n í:

Žalobce podal dovolání proti všem výrokům v záhlaví označeného rozsudku Vrchního soudu v Praze.

Podle bodu 17., hlavy první, části dvanácté, zákona č. 30/2000 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, dovolání proti rozhodnutím odvolacího soudu vydaným po řízení provedeném podle dosavadních právních předpisů se projednají a rozhodnou podle dosavadních právních předpisů (tj. podle občanského soudního řádu ve znění účinném před 1. lednem 2001). O takový případ jde i v této věci, jelikož odvolací soud - ve shodě s bodem 15., hlavy první, části dvanácté, zákona č. 30/2000 Sb. - odvolání rovněž projednal a rozhodl o něm podle občanského soudního řádu ve znění účinném před 1. lednem 2001 (dále též jen o. s. ř. ).

Při podání dovolání nebyl dovolatel zastoupen advokátem, ani nedoložil, že má sám odpovídající právnické vzdělání (§ 241 o. s. ř.).

Dovolatelova žádost o ustanovení zástupce z řad advokátů pro dovolací řízení byla opakovaně pravomocně zamítnuta (nejprve usnesením Městského soudu v Praze ze dne 3. června 2002, č. j. 50 Cm 11/99-80, ve spojení s potvrzujícím usnesením Vrchního soudu v Praze ze dne 29. září 2005, č. j. 4 Cmo 216/2004-113 a posléze usnesením Městského soudu v Praze ze dne 17. července 2007, č. j. 50 Cm 11/99-148, ve spojení s potvrzujícím usnesením Vrchního soudu v Praze ze dne 18. září 2007, č. j. 4 Cmo 276/2007-152).

Jelikož dovolatel neodstranil nedostatek této podmínky dovolacího řízení ani v patnáctidenní lhůtě k tomu určené naposledy v unesení soudu prvního stupně ze dne 21. srpna 2008, č. j. 50 Cm 11/99-174 (které dle doručenky u č. l. 174 převzal 2. září 2008), ani později, přes poučení o následcích nečinnosti, Nejvyšší soud podle ustanovení § 243c a § 104 odst. 2 o. s. ř. řízení o dovolání zastavil.

Dovolatel z procesního hlediska zavinil, že dovolací řízení bylo zastaveno, žalovanému však podle obsahu spisu žádné prokazatelné náklady tohoto řízení nevznikly. Této procesní situaci odpovídá ve smyslu ustanovení § 146 odst. 2 věty první, § 224 odst. 1 a § 243b odst. 4 o. s. ř. výrok o tom, že na náhradu nákladů dovolacího řízení nemá žádný z účastníků právo (zaplacený soudní poplatek bude dovolateli vrácen soudem prvního stupně).

Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 29. října 2008

JUDr. Zdeněk K r č m á ř

předseda senátu