29 Cdo 4304/2016
Datum rozhodnutí: 16.02.2017
Dotčené předpisy: § 238 odst. 1 písm. d) o. s. ř., § 243c odst. 1 o. s. ř.29 Cdo 4304/2016 U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Petra Šuka a soudců JUDr. Filipa Cilečka a JUDr. Jiřího Zavázala v právní věci společnosti NATAN s. r. o., v likvidaci, se sídlem v Liberci, Mostecká 663, PSČ 460 06, identifikační číslo osoby 27328651, za účasti O. L. zastoupené JUDr. Janem Vavruškou, advokátem, se sídlem v Liberci, Rumjancevova 696/3, PSČ 460 01, jako opatrovníkem, o zrušení společnosti s likvidací, vedené u Krajského soudu v Ústí nad Labem pobočka v Liberci pod sp. zn. 39 Cm 184/2013, o dovolání JUDr. M. L., LL.M., Ph.D. , advokáta, se sídlem v Praze 2, Fügnerovo náměstí 1808/3, PSČ 120 00, jako likvidátora, proti usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 13. června 2016, č. j. 14 Cmo 323/2015-74, ve znění usnesení ze dne 26. července 2016, č. j. 14 Cmo 323/2015-103, takto:

I. Dovolání se odmítá.
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.
O d ů v o d n ě n í :
Usnesením ze dne 18. března 2014, č. j. 39 Cm 184/2013-8, Krajský soud v Ústí nad Labem pobočka v Liberci rozhodl o zrušení společnosti NATAN s. r. o., v likvidaci (dále jen společnost ) a nařízení její likvidace, a jmenoval likvidátorem JUDr. M. L., LL.M., Ph.D.
K návrhu likvidátora mu Krajský soud v Ústí nad Labem pobočka v Liberci usnesením ze dne 22. června 2015, č. j. 39 Cm 184/2013-64, přiznal právo na vyplacení zálohy na náklady likvidace ve výši 5.000 Kč.
Likvidátor, maje za to, že je na místě mu vyplatit zálohu ve výši 50.000 Kč, podal proti usnesení soudu prvního stupně odvolání. Vrchní soud v Praze v záhlaví označeným usnesením rozhodnutí soudu prvního stupně potvrdil (první výrok), uzavíraje, že poskytnutá záloha ve výši 5.000 Kč je zálohou obvyklou, odpovídající poměrům dané likvidace , a rozhodl o nákladech odvolacího řízení (druhý výrok).
Proti usnesení odvolacího soudu podal likvidátor dovolání, jež Nejvyšší soud odmítl podle § 243c odst. 1 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu (dále též jen o. s. ř. ), jako nepřípustné, neboť směřuje proti výroku, jímž odvolací soud rozhodl o peněžitém plnění nepřevyšujícím 50.000 Kč [§ 238 odst. 1 písm. d) o. s. ř.].
Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení nemusí být odůvodněn (§ 243f odst. 3 věta druhá o. s. ř.).
Rozhodné znění občanského soudního řádu pro dovolací řízení (do 31. prosince 2013) se podává z článku II bodu 2 zákona č. 293/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony.
Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.
V Brně dne 16. února 2017
JUDr. Petr Š u k
předseda senátu