29 Cdo 4244/2015
Datum rozhodnutí: 24.11.2015
Dotčené předpisy: § 238 odst. 1 písm. g) o. s. ř.29 Cdo 4244/2015
U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Filipa Cilečka a soudců JUDr. Zdeňka Krčmáře a JUDr. Petra Šuka v právní věci žalobkyně WIREX, s. r. o. , se sídlem v Praze 4, Jaurisova 515/4, PSČ 140 00, identifikační číslo osoby 25532707, proti žalovanému JUDr. R. C. , zastoupenému Mgr. Monikou Tesařovou, advokátkou, se sídlem v Brně, Bohunická 517/55, PSČ 619 00, vedené u Městského soudu v Brně pod sp. zn. 38 Nc 21/2014, o nařízení předběžného opatření, o dovolání žalobkyně proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 25. února 2015, č. j. 15 Co 61/2015-88, takto:

I. Dovolání se odmítá .
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.
O d ů v o d n ě n í :
Městský soud v Brně usnesením ze dne 16. prosince 2014, č. j. 38 Nc 21/2014-11, nařídil předběžné opatření, jímž přikázal žalovanému složit do soudní úschovy u Městského soudu v Brně 4.627.177 Kč (výrok I.), návrh na nařízení dalšího předběžného opatření, blíže specifikovaného ve výroku, odmítl (výrok II.) a rozhodl o poplatkové povinnosti žalobkyně (výrok III.).
K odvolání žalovaného Krajský soud v Brně v záhlaví označeným usnesením změnil usnesení soudu prvního stupně v odvoláním napadeném výroku I. tak, že žalovaný není povinen složit 4.627.177 Kč do soudní úschovy (první výrok), odvolání žalovaného směřující do výroku III. usnesení soudu prvního stupně odmítl (druhý výrok) a rozhodl o nákladech řízení před soudy obou stupňů (třetí výrok).
Proti třetímu výroku usnesení odvolacího soudu podala žalobkyně dovolání, jež Nejvyšší soud odmítl podle § 243c odst. 1 a 2 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu (dále též jen o. s. ř. ), aniž se v souladu s § 241b odst. 2 in fine o. s. ř. zabýval splněním podmínky povinného zastoupení dovolatelky zakotvené v § 241 o. s. ř.
Učinil tak proto, že dovolání proti usnesení, kterým bylo rozhodnuto o předběžném opatření, není podle § 238 odst. 1 písm. g) o. s. ř. přípustné; to platí i pro závislý výrok o nákladech řízení.
Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se neodůvodňuje (§ 243f odst. 3 věta druhá o. s. ř.).
Proti tomuto rozhodnutí není opravný prostředek přípustný.
V Brně dne 24. listopadu 2015

JUDr. Filip C i l e č e k
předseda senátu