29 Cdo 4227/2009
Datum rozhodnutí: 03.10.2012
Dotčené předpisy: § 164 o. s. ř.
29 Cdo 4227/2009

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v právní věci žalobkyně Komerční banky, a. s. , se sídlem v Praze 1, Na Příkopě 33 čp. 969, PSČ 114 07, identifikační číslo osoby 45 31 70 54, proti žalovanému R. B. , zastoupenému JUDr. Janem Hejdou, Ph.D., advokátem, se sídlem v Mostě, Bělehradská 3347/7, PSČ 434 01, o zaplacení částky 379.638,39 Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Mostě pod sp. zn. 8 C 90/2004, o dovolání žalovaného proti rozsudku Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 14. dubna 2009, č. j. 17 Co 422/2008-120, takto:


Záhlaví rozsudku Nejvyššího soudu ze dne 31. července 2012, č. j. 29 Cdo 4227/2009-137, se opravuje tak, že se vypouští údaj zástupce žalovaného Mgr. Janem Hejdou, advokátem, se sídlem v Litvínově, Nám. Míru 18, PSČ 436 01 a nahrazuje se údajem zástupce žalovaného JUDr. Janem Hejdou, Ph.D., advokátem, se sídlem v Mostě, Bělehradská 3347/7, PSČ 434 01 .

O d ů v o d n ě n í :

Jelikož v písemném vyhotovení rozsudku ze dne 31. července 2012, č. j. 29 Cdo 4227/2009-137, se Nejvyšší soud dopustil, jde-li o označení zástupce žalovaného, zjevné nesprávnosti, toto své pochybení postupem podle ustanovení § 164 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, napravil.
Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 3. října 2012

JUDr. Petr G e m m e l
předseda senátu