29 Cdo 4226/2008
Datum rozhodnutí: 26.11.2008
Dotčené předpisy: § 107a předpisu č. 99/1963Sb.
29 Cdo 4226/2008

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Petra Gemmela a soudců JUDr. Ivany Štenglové a Mgr. Filipa Cilečka v právní věci žalobkyně L. C. s. r. o., zastoupené Mgr. Ing. T. V., advokátem, , proti žalovanému R. K., , zastoupenému Mgr. K. M., advokátem, o námitkách proti směnečnému platebnímu rozkazu, vedené u Městského soudu v Praze pod sp. zn. 54 Cm 32/2007, o dovolání žalovaného proti usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 28. července 2008, č.j. 9 Cmo 71/2008-52, takto:

Dovolání se odmítá.

O d ů v o d n ě n í :

Vrchní soud v Praze v záhlaví označeným usnesením potvrdil usnesení ze dne 15. prosince 2007, č.j. 54 Cm 32/2007-43, jímž Městský soud v Praze vyhověl návrhu žalobkyně, aby na její místo vstoupil do řízení L. H.,

Odvolací soud - odkazuje na ustanovení § 107a občanského soudního řádu (dále jen o. s. ř. ) - přitakal soudu prvního stupně v závěru, že v daném případě byly splněny všechny předpoklady pro vstup nabyvatele práva do řízení na místo dosavadní žalobkyně.

Proti tomuto usnesení podal žalovaný dovolání, jehož přípustnost opírá o ustanovení § 239 odst. 2 písm. b) o. s. ř, namítaje, že nemohlo dojít k platné indosaci směnky, když originál směnky je založen ve spise . Dále zdůrazňuje, že směnku proplatil původnímu majiteli Ing. M. Ch. . Požaduje, aby Nejvyšší soud rozhodnutí soudů obou stupňů zrušil a věc vrátil soudu prvního stupně k dalšímu řízení.

Dovolání žalovaného, které je přípustné podle ustanovení § 239 odst. 2 písm. b) o. s. ř., Nejvyšší soud podle ustanovení § 243b odst. 1 o. s. ř odmítl jako zjevně bezdůvodné.

Učinil tak proto, že již v usnesení ze dne 8. října 2003, sp. zn. 29 Odo 454/2003, uveřejněném v časopise Soudní judikatura č. 10, ročník 2003, pod číslem 181, formuloval a odůvodnil závěr, podle kterého převod směnky indosamentem je hmotně právním úkonem účastníka a žádné ustanovení občanského soudního řádu ani jiného právního předpisu jeho provedení v průběhu směnečného řízení nebrání. Námitka, podle níž byla směnka původnímu majiteli zaplacena, je pak pro posouzení správnosti rozhodnutí o singulární sukcesi (§ 107a o. s. ř.) bez právního významu, když její důvodností (byla-li uplatněna ve včasných námitkách proti směnečnému platebnímu rozkazu) se bude soud zabývat až v rozhodnutí o věci samé.

Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 26. listopadu 2008

JUDr. Petr G e m m e l

předseda senátu