29 Cdo 4205/2008
Datum rozhodnutí: 29.10.2008
Dotčené předpisy: § 240 předpisu č. 99/1963Sb.
29 Cdo 4205/2008

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Ivany Štenglové a soudců Mgr. Petra Šuka a Mgr. Filipa Cilečka v právní věci navrhovatele Ing. J. H., o zrušení společnosti H., a. s., zastoupené Mgr. M. H., advokátem, za účasti Ing. M. K., vedené u Krajského soudu v Hradci Králové pod sp. zn. 55 Cm 450/2006, o dovolání společnosti proti usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 9. června 2008, č. j. 14 Cmo 322/2007-72, takto:

I. Dovolání se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

O d ů v o d n ě n í :

V záhlaví označeným rozhodnutím Vrchní soud v Praze potvrdil usnesení ze dne 11. dubna 2007, č. j. 55 Cm 450/2006-48, jímž Krajský soud v Hradci Králové rozhodl o zrušení společnost H., a. s. (dále jen společnost ) s likvidací, jmenoval Ing. M. K. likvidátorem a rozhodl o nákladech řízení.

Proti usnesení odvolacího soudu podala společnost podáním datovaným 26. srpna 2008 a předaným k poštovní přepravě dne 27. srpna 2008 (srov. č.l. 81a) dovolání, navrhujíc, aby Nejvyšší soud rozhodnutí soudů nižších stupňů zrušil a věc vrátil soudu prvního stupně k dalšímu řízení.

Dovolání je opožděné.

Podle ustanovení § 240 občanského soudního řádu (dále jen o. s. ř. ) účastník může podat dovolání do dvou měsíců od doručení rozhodnutí odvolacího soudu u soudu, který rozhodoval v prvním stupni. Bylo-li odvolacím soudem vydáno opravné usnesení, běží tato lhůta od doručení opravného usnesení (odstavec 1). Zmeškání lhůty uvedené v odstavci 1 nelze prominout. Lhůta je však zachována, bylo-li dovolání podáno ve lhůtě u odvolacího nebo dovolacího soudu (odstavec 2).

Jak je zřejmé z obsahu spisu, usnesení odvolacího soudu obsahující řádné poučení o dovolání, o lhůtě k podání dovolání i o soudu, u něhož se podává, bylo zástupci společnosti JUDr. L. H., advokátu, doručeno 19. června 2008.

Podala-li následně společnost dovolání k poštovní přepravě dne 27. srpna 2008, učinila tak po uplynutí zákonem stanovené lhůty, neboť podle ustanovení § 57 odst. 2 o. s. ř. bylo posledním dnem dvouměsíční lhůty k podání dovolání úterý 19. srpna 2008 a dovolání je tudíž opožděné.

Na uvedeném závěru nemůže nic změnit ani námitka dovolatelky, podle níž jí nebylo usnesení odvolacího soudu řádně doručeno, neboť plná moc, udělená jejímu zástupci JUDr. L. H. zanikla vypovězením dne 31. července 2007. Dovolatelka zjevně přehlíží ustanovení § 28 odst. 2 o. s. ř., podle kterého je odvolání plné moci účastníkem nebo její výpověď zástupcem vůči soudu účinné, jakmile mu byly účastníkem nebo zástupcem oznámeny. Z obsahu spisu přitom vyplývá, že ani společnost, ani její zástupce soudu neoznámili, že plná moc udělená společností JUDr. L. H., byla vypovězena. Soud prvního stupně proto správně doručil usnesení odvolacího soudu JUDr. L. H. (§ 45c odst. 1 o. s. ř.), lhůta k podání dovolání započala běžet okamžikem tohoto doručení a marně uplynula 19. srpna 2008.

Nejvyšší soud proto, aniž nařizoval jednání (§ 243a odst. 1 věta první o. s. ř.), opožděné dovolání odmítl (§ 243b odst. 5 věta první, § 218a o. s. ř.).

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení je odůvodněn ustanovením § 243b odst. 5, § 224 odst. 1 a § 146 odst. 3 o. s. ř., neboť dovolání společnosti bylo odmítnuto a navrhovateli v dovolacím řízení náklady nevznikly.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 29. října 2008

JUDr. Ivana Štenglová

předsedkyně senátu