29 Cdo 4198/2009
Datum rozhodnutí: 28.04.2010
Dotčené předpisy: § 243b odst. 5 o. s. ř.29 Cdo 4198/2009


U S N E S E N Í


Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátu složeném z předsedkyně doc. JUDr. Ivany Štenglové a soudců Mgr. Filipa Cilečka a JUDr. Petra Šuka v právní věci žalobce
Mgr. L. M
., proti žalovanému
Bytovému družstvu POSEIDON
, se sídlem v Pardubicích, nábřeží Závodu míru 2737, PSČ 530 02, identifikační číslo 25 93 00 79, zastoupeném Mgr. Petrem Kuchařem, advokátem, se sídlem v Praze 4, Na Pankráci 30a/404, PSČ 140 00, o splnění povinnosti družstva písemně seznámit žalobce s vyúčtováním nákladů, vedené u Okresního soudu v Pardubicích pod sp. zn. 6 C 359/2005, o dovolání žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Hradci Králové pobočka v Pardubicích ze dne 10. prosince 2008, č. j. 18 Co 99/2008-158, takto:


I. Dovolací řízení
se zastavuje
.

II. Žádný z účastníků
nemá právo
na náhradu nákladů dovolacího řízení.

O d ů v o d n ě n í :


Proti v záhlaví označenému rozsudku Krajského soudu v Hradci Králové pobočky v Pardubicích podal žalobce dovolání, které následně podáním ze dne 4. dubna 2010, doručeným Nejvyššímu soudu 5. dubna 2010, vzal zpět.

Nejvyšší soud proto dovolací řízení podle ustanovení § 243b odst. 5 věty druhé občanského soudního řádu zastavil.

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se opírá o ustanovení § 243b odst. 5, § 224 odst. 1 a § 146 odst. 2 věty první občanského soudního řádu, když dovolatel procesně zavinil, že dovolací řízení bylo zastaveno, a žalovanému podle obsahu spisu v dovolacím řízení náklady nevznikly.

Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.V Brně dne 28. dubna 2010

doc. JUDr. Ivana Š t e n g l o v á
předsedkyně senátu