29 Cdo 4149/2011
Datum rozhodnutí: 21.12.2011
Dotčené předpisy: § 104 odst. 2 o. s. ř., § 241 o. s. ř., § 241b odst. 2 o. s. ř.
29 Cdo 4149/2011

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Petra Gemmela a soudců Mgr. Jiřího Zavázala a JUDr. Petra Šuka v právní věci žalobkyně ELTODO EG, a. s. , se sídlem v Praze 4, Novodvorská 1010/14, PSČ 142 01, identifikační číslo osoby 45 27 45 17, zastoupené Mgr. Danielou Houdkovou, advokátkou, se sídlem v Praze 2, Fügnerovo náměstí 1808/3, PSČ 120 00, proti žalovanému Ing. Š. O. , narozenému 20. prosince 1953, bytem v Pátku 47, Poděbrady, o námitkách proti směnečnému platebnímu rozkazu, vedené u Městského soudu v Praze pod sp. zn. 30 Cm 9/2009, o dovolání žalovaného proti usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 4. ledna 2011, č. j. 5 Cmo 318/2010-127, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

O d ů v o d n ě n í:

Vrchní soud v Praze v záhlaví označeným usnesením k odvolání žalovaného (mimo jiné) potvrdil usnesení ze dne 30. srpna 2010, č. j. 30 Cm 9/2009-118, v části, v níž Městský soud v Praze zastavil jednak řízení o opětovném návrhu žalovaného doručeného soudu dne 26. srpna 2010 na osvobození od soudního poplatku za odvolání (bod I. výroku), jednak řízení o odvolání žalovaného proti rozsudku téhož soudu ze dne 5. března 2009, č. j. 30 Cm 9/2009-56 (bod II. výroku).
Proti usnesení odvolacího soudu podal žalovaný dovolání.
Jelikož při podání dovolání nebyl dovolatel zastoupen advokátem, ani nedoložil, že má sám odpovídající právnické vzdělání (§ 241 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu dále jen o. s. ř. ), soud prvního stupně jej usnesením ze dne 24. března 2011, č. j. 30 Cm 9/2009-141, doručeným dne 31. března 2011, vyzval, aby nedostatek povinného zastoupení odstranil ve lhůtě 20 dnů od doručení tohoto usnesení.
Usnesením ze dne 9. května 2011, č. j. 30 Cm 9/2009-148, soud prvního stupně zamítl dovolatelovu žádost o ustanovení zástupce pro dovolací řízení. Vrchní soud v Praze usnesením ze dne 3. října 2011, č. j. 5 Cmo 327/2011-163, doručeným dovolateli (způsobem upraveným v ustanovení § 50 odst. 1 o. s. ř.) dne 20. října 2011, rozhodnutí soudu prvního stupně o zamítnutí žádosti o ustanovení zástupce potvrdil.
Nedostatek povinného zastoupení dovolatel ve stanovené lhůtě ani později neodstranil; Nejvyšší soud proto podle ustanovení § 241b odst. 2 a § 104 odst. 2 o. s. ř. řízení o jeho dovolání zastavil.
Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se opírá o ustanovení § 243b odst. 5, § 224 odst. 1 a § 146 odst. 2 věty první o. s. ř., když dovolatel zavinil, že řízení muselo být zastaveno a žalobkyni podle obsahu spisu žádné náklady v dovolacím řízení nevznikly.
Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně 21. prosince 2011

JUDr. Petr Gemmel
předseda senátu